Novosti

31.12.2019. Promjena vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka

Na sjednici Upravnog Vijeća HZZO-a 18.12.2019. donesena je odluka o promjeni vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka kod obrade recepata. Prema toj odluci vrijednost ljekarničkih postupaka bi se uvećala za 4 % za svaki postupak.

Pošto odluka još nije službeno objavljena u Narodnim Novinama, od strane HZZO-a dobili smo obavijest da će nas pravodobno obavijestiti o promijeni boda za dijagnostičko-terapijske postupke za djelatnost ljekarništva koja će najvjerovatnije nastupiti tokom siječnja 2020 godine.

27.12.2019 Nova verzija programa EskulapWin i postupak prijelaza u novu knjigovodstvenu godinu

Dostupna je nova verzija programa 1.11.32.0 koja je obvezna kako bi se uspješno odradio prijelaz u novu godinu i buduće razdvajanje godina.
Prije prijelaza u novu godinu obavezno provjerite da li je razdvojena trenutna godina od prethodne 2018. Iako je većina ljekarni tokom 2019 godine napravila razdvajanje, svakako provjerite da li u opciji Evidencije -> Knjiga popisa roba u periodu od 01.01.2018 do danas, ima prvi zapis "01.01.2019 - Početno stanje roba":- ako Vam prvi zapis nije iz 2019 godine, već "01.01.2018 - Početno stanje", znači da razdvajanje godina nije napravljeno te ga obavezno treba napraviti što prije, tj. svakako prije 01.01.2020
Više o tome pogledajte na "Upute za razdvajanje godina"

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radi se zadnji radni dan u tekućoj godini, nakon knjiženja svih dokumenata, završno s inventurom robe i repromaterijala.
Prijelaz privremeno zadržava podatke "stare" godine, to zapravo znači:

Razdvajanje godina je postupak kojim program arhivira podatke prethodne godine u novu bazu, a podatke iz tekuće godine ostavlja u trenutnoj bazi podataka.
Postupak razdvajanja godina izvodi se na server računalu u novoj knjigovodstvenoj godini nakon što se završi s poslovima vezanim za prethodnu godinu, tj. svaka ljekarna sama odlučuje kada želi napraviti razdvajanje. Više o tome obavijestit ćemo Vas u idućoj godini.

Budući da nema razdvajanja podataka, prijelaz u novu godinu traje vrlo kratko. Molimo Vas da prije prijelaza svakako pročitate detaljne upute za prijelaz:
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Pregled podataka nakon prijelaza :

27.12.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, izmijenjena je cijena za lijek Xarelto 56x2,5 mg B01AF01 166 te je dodan novi lijek pod nezaštićenim imenom zonisamid N03AX15 152.
Od 01.01.2020. će na produkciji biti ispravak na loadu računa za lijek V06DX03486 Cubitan boca plast. 4x200 mL namirnica za enteralnu primjenu, load računa će prihvatiti upisanu količinu u slogu recepta iskazanu u broju pakiranja, a po jediničnoj cijeni za pakiranje, dakle 62,04 KN.


Listu lijekova LL01012020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" u novoj knjigovodstvenoj godini, tj. prije početka prvog radnog dana u 2020 godini.

NAPOMENA: Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

27.12.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "122/2019" objavljen je Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 27. prosinca 2019 godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 27. prosinca 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

24.12.2019. Sretan i blagoslovljen Božić

18.12.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "122/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 12. prosinca 2019. godine, a primjena liste je 01. siječnja 2020. godine.

Listu lijekova LL01012020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. siječnja 2020

NAPOMENA: Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

03.12.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.31.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa omogućena je obrada papirnatih doznaka s pomagalima s Dodatne liste ortopedskih pomagala, tj. pomagala s višom cijenom u odnosu na cijene pomagala s Osnovne liste pomagala.
Zbog promjena obrade doznaka pojedini područni uredi HZZO-a rade povrat doznaka od prethodnog tjedna s obrazloženjem da polja u slogu računa nisu ispravna. U tome slučaju potrebno je samo ponovo snimiti slog skupnog računa za "problematične" račune doznaka na vanjski medij ili poslati isti putem emaila - ovisno o uputi područnog ureda HZZO.

U nastavku Vam donosimo objašnjenje HZZO-a vezano za dodatnu listu pomagala:

Dodatna lista sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala s Osnovne liste pomagala, indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje te razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala.

Potrebno je također razlikovati termine „Sudjelovanje“ i „razlika u cijeni“.
Zavod na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava za pomagala s Dodatne liste pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s Osnovne liste pomagala.

Pojednostavljeno:
1. Osigurana osoba nema dopunsko osiguranje- za pomagala s Dodatne liste plaća iznos sudjelovanja + razlika u cijeni
2. Osigurana osoba ima dopunsko osiguranje- za pomagala s Dodatne liste plaća samo razliku u cijeni.

Obavijest sa stranica CEZIH-a:
Obavijest_o_Dodatnoj_listi_pomagala

Trenutno su na Dodatnoj listi ortopedskih pomagala dolje navedena pomagala:

Prilikom obrade doznake s jednim od gore navedenih pomagala u programu EskulapWin se s liste ortopedskih pomagala dodatno prenosi podatak "Jedinična razlika":

Ukupan iznos razlike za sad plaća pacijent jer HZZO dopunsko osiguranje kao ni ostali trenutno aktivni osiguravatelji dopunskih i dodatnih osiguranja ne pokrivaju navedeni iznos.

Osim gore navedene promjene HZZO je promjenio i obradu recepata neosiguranih osoba u statusu migranata ili izbjeglica koji dođu u pratnji službene osobe MUP-a - recepte kategorije T.
Pacijenti navedene kategorije su prema novom naputku oslobođeni plaćanja sudjelovanja na receptu po šifri 41.
Iz tog razloga potrebno je u opciji Registri -> Osnove oslobađanja od sudjelovanja odabirom opcije "Novi" upisati šifru oslobađanja sa sljedećim podacima:
Šifra oslobađanja: "41"
Opis: Zdravstvena zaštita neosiguranih osoba u statusu migranata ili izbjeglica koji dođu u pratnji službene osobe MUP-a:

Više o obradi pacijenta kategorije T

 

03.12.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala - Dodatna lista

Od strane HZZO-a dobili smo dodatnu listu ortopedskih pomagala koja je inicijalno objavljena u Narodnim novinama "97/2019" - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
Lista je stupila je na snagu 26. listopada 2019 godine ali dodatna pomagala s navedene liste vrijede tek od 01.12.2019

Dodatna lista sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala s Osnovne liste pomagala, indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje te razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala. Trenutno su na Dodatnoj listi ortopedskih pomagala dolje navedena pomagala:

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.

O novoj funkcionalnosti i postupku rada obavijestit ćemo vas tjekom ovog tjedna. Za sad je samo promjenjen slog i izgled računa doznaka prema naputku HZZO-a, tj. dodana je kolona "Razlika u cijeni".

02.12.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.30.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm


U novoj verziji programa promjenjen je slog skupnog računa recepata i doznaka prema naputku HZZO-a.
Slog vrijedi od 01.12.2019 stoga je bitno da verziju učitate prije fakturiranja recepata ili doznaka.
Pojedini područni uredi HZZO-a zbog novog sloga rade povrat doznaka od prethodnog tjedna s obrazloženjem da polja u slogu računa nisu ispravna. U tome slučaju potrebno je samo ponovo snimiti slog skupnog računa za "problematične" račune doznaka na vanjski medij ili poslati isti putem emaila - ovisno o uputi područnog ureda HZZO.

Osim novog sloga, omogućena je i obrada doznaka s pomagalima s Dodatne liste ortopedskih pomagala, tj. pomagala s višom cijenom u odnosu na cijene pomagala s Osnovne liste pomagala.
O novoj funkcionalnosti i postupku rada obavijestit ćemo vas tjekom ovog tjedna kada sve bude spremno. Za sad je samo promjenjen slog i izgled računa doznaka prema naputku HZZO-a, tj. dodana je kolona "Razlika u cijeni".

21.10.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "108/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 8. studenoga 2019. godine, a primjena liste je 01. prosinca 2019. godine.

Listu lijekova LL01122019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. prosinca 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.

NAPOMENA:

07.11.2019 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.29.0)

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

Napomena: podsjećamo Vas da smo u novijim verzijama programa EskulapWin započeli s korištenjem najnovijih tehnologija izrade programa. Za Vas sve opcije kao i princip rada programa ostaje isti jedino mala promjena može biti u prikazu fonta naziva opcija koji nismo mogli zadržati . Prikaz fonta unutar programa ovisi o razlučivosti windows operativnog sistema. Za promjenu prikaza koristite upute koje smo objavili u obavijesti od 11.09.2019.

04.11.2019 (10:30) Obavijest HZZO-a II

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, na okolinu PROD1 je pušten u promet. Time je CEZIH sustav dostupan za eRecept, PZZ i SKZZ eUputnice. Okolina PROD3 (ePomagala, eNjega, e Fizikalna) je u fazi podizanja.

04.11.2019 (08:22) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo Vas da trenutno ima problema u radu CEZIH-a . Intenzivno radimo na otklanjanju poteškoća.

28.10.2019 (15:38) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjene su poteškoće u radu HZZO Portala.

28.10.2019 (09:22) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo Vas da trenutno ima problema u radu HZZO Portala. Intenzivno radimo na otklanjanju poteškoća.

25.10.2019 (15:30) Obavijest HZZO-a - Ispravak liste lijekova

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, šaljemo ispravak liste lijekova. Primjećena greška je dvostruka šifra A16AX08 073 te smo u novom eksportu nepotrebnu šifru izbrisali.

Promjena se se odnosi na listu koja stupa na snagu 01.11.2019.
Ako ste već učitali navedenu listu, ispravak liste učitajte na način da u opciji Cjenik -> Lista lijekova odaberete opciju "Internet".
Ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. studenoga 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

25.10.2019 (14:00) Obavijest HZZO-a - Ispravak liste ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, ispravak pogrešno unesene cijene za pomagala 0324240808001 Uređaj za neograničeno skeniranje razine i 0324240809001 Senzor za mjerenje glukoze u međustanični, ispravna cijena je 400,30

Zbog gore navedene greške HZZO-a na jučer objavljenoj listi ortopedskih pomagala molimo Vas da ponovo učitate listu.
Ispravak liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

25.10.2019 (11:20) Ispravak liste ortopedskih pomagala

Poštovani, zbog uočene greške na jučer objavljenoj listi ortopedskih pomagala molimo Vas da ponovo učitate listu.
Ispravak liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

24.10.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "97/2019" objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 26. listopada 2019 godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 26. listopada 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

21.10.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "97/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 11. listopada 2019. godine, a primjena liste je 01. studenoga 2019. godine.

Listu lijekova LL01112019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. studenoga 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.

NAPOMENA:

17.10.2019 Šifra aktivnosti na slogu skupnog računa lijekova

Ovim putem obavještavamo ljekarne kojima je HZZO na razultatima faktura recepata postavio "Upozorenje: Nije upisan podatak aktivnosti", da u programu pod Sistem -> Opcije i parametri - Recepti provjere da li je upisana šifra 10022 pod parametrom "Šifra aktivnosti obveznog osiguranja HZZO - Rp":


To je samo upozoravajuća poruka za do nedavno neobavezan podatak "Šifra aktivnosti" na slogu računa recepata. HZZO nas je obavijestio da nije greška ako ste već snimili i poslali fakture jer zbog toga neće umanjivati recepte ali svakako navedeno ispravite za buduće fakture.

03.10.2019 Obavijest HZZO-a - Ispravak liste lijekova

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, lijekovima pod ATK oznakama C09DX01 121, C09DX01 122, C09DX01 123 izmijenjena je oznaka izdavanja lijeka iz RS u R.

Osim gore navedene promjene vezane za oznaku specijaliste, u objavljenoj listi ispravljen je i lijek Escontral tbl. film obl. 30x5 mg koji za isti oblik lijeka ima dva različita proizvođača.
Ispravak liste lijekova LL23092019 potrebno je učitati u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim ažurirati promjene odabirom opcije "Ažuriraj".
NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.

26.09.2019 Phoenix BI

Ovim putem obavještavamo ljekarne koje su u sustavu ADIVA programa vjernosti da je omogućen izvoz i slanje prometa ljekarne prema Phoenix Farmaciji.

Izvoz je bio omogućen u verziji programa EskulapWin 1.11.28.0 objavljenoj 18.09.2019 stoga ako nemate navedenu verziju, prije slanja obavezno ju učitajte. Za slanje podataka slljedite dolje navedeni postupak za pripremu i slanje, a za detalje o periodu i "tempu" slanja molim Vas da kontaktirate Phoenix farmaciju.
Postupak slanja podataka za Phoenix BI

26.09.2019. (13:51) Obavijest dobavljača Phoenix Farmacija

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, postoje neki problemi s XML servisom za narudzbe. Problem je prijavljen i krenulo se u rijesavanje.

20.09.2019. (15:17) Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Izmijenjene su cijene lijekovima L03AA13 071 i M05BX04 961 na OLL te lijeku A10AE04 971 na DLL.

Promjena se se odnosi na listu koja stupa na snagu u ponedjeljak 23.09.2019.
Ako ste već učitali navedenu listu, ispravak liste učitajte na način da u opciji Cjenik -> Lista lijekova odaberete opciju "Internet".
Ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 23. rujna 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

18.09.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.28.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa omogućeno je izdavanje recepata neosiguranim osobama u statusu migranata ili izbjeglica prema novom naputku HZZO-a.
Računi se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (a ne Ministarstvu zdravstva kao što je to do sada bilo), ali moraju glasiti odnosno biti naslovljeni Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb te se dostavljaju putem CD-a ili DVD-a ili USB-sticka, portalom odnosno uobičajenim načinom koji ljekarne koriste za dostavu računa za HZZO.
Bitno je napomenuti da sudjelovanje u iznosu od 10 kuna ne plaćaju ali ukoliko se lijek nalazi na B listi, iznos doplate snosi stranac.

Kompletan postupak obrade takvih recepata pročitajte na:
Obrada recepata neosiguranih osoba - Migranti

Napomena: u novoj verziji programa EskulapWin započeli smo s korištenjem novije tehnologije izrade programa. Za Vas sve opcije kao i princip rada programa ostaje isti jedina promjena je vizualna, tj. manja promjena u prikazu fonta unutar opcija. Prikaz fonta unutar programa ovisi o razlučivosti windows operativnog sistema. Za promjenu prikaza koristite upute koje smo objavili u prethodnoj obavijesti od 11.09.2019.

11.09.2019. Promjena veličine ikona i slova

Zbog čestih upita korisnika, u nastavku Vam donosimo postupak povećanja/smanjenje ikona i slova unutar windowsa:

1. Otvorite postavke prikaza ekrana
- postavke prikaza otvaraju se desnim klikom miša na slobodno mjesto radne površine windowsa, a zatim lijevom tipkom na opciju "Postavke prikaza":

2. Odaberite veličinu teksta i razlučivost
- na novo prikazanom ekranu, pod opcijom "Omjer i raspored" podesite "Veličina teksta" i "Razlučivost".


NAPOMENA: preporuka za veličinu slova je 100%, tj. realan prikaz dok različivost ekrana postavljate prema Vašim potebama. Što manji broj odaberete to će slova i ikone biti veće!
Najmanja rezolucija je 800 x 600 koju možete koristiti za rad u blagajni ali s navedenom rezolucijom nećete moći otvoriti pojedinačan prikaz artikala iz razloga što tada ne stanu svi parametri na ekran.

3. Napravite odjavu korisnika
- odjava korisnika potrebna je samo u slučaju promjene veličine slova. Ako je na ekranu prikazana poruka "Neke aplikacije neće reagirati na promjene skaliranja dok se ne odjavite", tada odaberite opciju "Odmah se odjavi":Odjavom, a zatim ponovnom prijavom windows korisnika nastupiti će prethodno odabrane promjene.

4. Povećanje ikona i slova unutar opcije "Blagajna"
- ako Vam nakon gore navedenog postupka i dalje unutar opcije blagajne slova nisu dovoljno velika, možete aktivirati opciju povećanja prikaza blagajne.
Opcija povećanja odnosi se samo na opciju "Blagajna", što znaći da će samo unutar navedene opcije biti sve "povećano".
Parametar povećanja aktivirate u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Postavke pod parametrom "Veća rezolucija ekrana":NAPOMENA: nakon odabira parametra potrebno je odabrati opciju "Spremi", a za prikaz promjena zatvoriti opciju "Blagajna, a zatim ponovo otvoriti. Nije potrebno izlaziti iz programa.

06.09.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "83/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 05. rujna 2019. godine, a primjena liste je 23. rujna 2019. godine.

Listu lijekova LL23092019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 23. rujna 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

04.09.2019 (16:50) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, CEZIH sustav trenutno ima poteškoće u radu, nedostupna je Okolina PROD3 (ePomagala, eNjega, e Fizikalna). Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća i molimo da obavijestite svoje korisnike.

30.08.2019 (15:09) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

29.08.2019 Pojašnjenje HZZO-a vezano za fakturiranje ampuliranih lijekova

Od strane HZZO-a: dobili smo trenutno važeći popis ampuliranih lijekova:

Kako bi program ispravno izdvojio ampulirane lijekove na zasebnu fakturu, provjerite u registru artikala da li za gore navedene lijekove imate upisanu šifru aktivnosti "10014":


*Šifra aktivnosti unosi se u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli

Objašnjenje HZZO-a vezano za postupak umanjenja faktura:
Recepti s ampuliranim lijekovima moraju se fakturirati u zasebnom računu. Prilikom ove kontrole skripta za učitavanje računa i recepata ljekarni polazi od prvog recepta, i to na sljedeći način: ako se prvi recept u računu odnosi na ampulirani lijek, tada svi sljedeći recepti također moraju sadržavati ampulirani lijek – ako neki recept sadrži lijek koji nije ampulirani, bit će odbijen. Vrijedi i obrnuto: ako prvi recept u računu NE sadrži ampulirani lijek, tada ga ne smije sadržavati niti jedan od sljedećih recepata – ako neki recept ipak sadrži ampulirani lijek, taj se recept odbija.

23.08.2019 (15:17) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, na okolinu PROD1 je pušten u promet.
Time je CEZIH sustav dostupan za eRecept, PZZ i SKZZ eUputnica. Okolina PROD3 (ePomagala, eNjega, e Fizikalna) je u fazi podizanja.

23.08.2019 (12:45) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

14.08.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
"U novoj listi lijekova uklonjena je zamjenjivost za lijekove B01AB04 071 do B01AB06 024, lijeku Venclyxto L01XX52 161, L01XX52 162, L01XX52 163, L01XX52 164 ispravljena je oznaka ograničenja primjene lijeka iz ''KL'' u ''DS'' te je lijeku Suliqua A10AE54 071 i A10AE54 072 ispravljena cijena za DDD i cijena za DDD s PDV-om. Slijedi objava ispravaka u NN. Primjena liste je od 19.08.2019.godine."

Listu lijekova LL19082019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 19. kolovoza 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

30.07.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "69/2019" objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 03. kolovoza 2019 godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 03. kolovoza 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

25.07.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "69/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 19. srpnja 2019. godine, a primjena liste je 03. kolovoza 2019. godine.

Listu lijekova LL03082019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 03. kolovoza 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Dodatno bi htjeli naglasiti da je došlo do izmjene statusa 4 pakiranja lijeka:

04.07.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.27.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa omogućeno je slanje e-Računa.
Postupak slanja je sljedeći:

26.06.2019 Fina - e-Račun za poslovne subjekte

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je usvojen 12.10.2018. godine. Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom. Ova odluka se za sad ne odnosi na izdavanje računa prema HZZO-u.

Najčešća pitanja i odgovori - e-Račun za državu - B2G

Mogučnosti ispostave e-Računa:

 1. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu
 2. Putem informacijskog posrednika
  - informacijski posrednik je pravna osoba koja pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja.

U programu EskulapWin biti će omogućeno potpisivanje i slanje računa preko centralne informacijske platforme koju u Hrvatskoj čini FINA.
Potpisivanje računa izvršavat će se lokalno, a zatim se račun šalje na FINA web servis, tj. internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca).

Pripremne radnje za izdavanje e-Računa:

 1. Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je odabrati razinu sigurnosti "Preuzimanje certifikata u obliku p12 datoteke".
  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i)

 2. Zahtjev za registraciju sa servisom e-Račun za državu
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je upisati podatke softverskog rješenja, tj. podatke tvrtke Ed Borel:


  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i )

Napomena: Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.
Podaci dobiveni od strane FINA-e trebaju sadržavati referentni broj (dobiven putem e-pošte) i autorizacijski broj (dobiven na sms). Postupak preuzimanja certifikata opisan je na: Preuzimanje aplikativnog korisničkog certifikata.
Preporuka je da nam prosljedite dobivene podatke za aktivaciju na edborel@edborel.hr kako bi preuzeli certifikat i pripremili Vas za izdavanje e-Računa u programu.

NAPOMENA: Ukoliko ne poslujete s tvrtkama koje su obveznici javne nabave (ne odnosi se na HZZO), nema obveze za pokretanjem gore navedenog postupka izdavanja certifikata.

17.06.2019 Obavijest HZZO-a - Podizanje lijeka temeljem elektroničnog recepta propisanog u Finskoj

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Hrvatska se pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge e - Zdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary). U ovom trenutku, u sklopu eHDSI Finska omogućuje dohvat njihovih recepata u inozemstvu, Estonija prihvaća eRecepte iz drugih europskih zemalja. Hrvatska počevši od 17. lipnja prihvaća recepte propisane u Finskoj.

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin izvodi se na način da na blagajni pod opcijom "Dodatno" odaberete opciju "NCP Portal".
Više o samom procesu i radu s prekograničnim eReceptima pogledajte na:
Proces rada NCP portala

07.06.2019. Pojašnjenja za novu listu lijekova i promjene aktivnosti

Zbog čestih upita vezanih za novu listu lijekova i promjene šifri aktivnosti u nastavku donosimo postupke dobivene od strane HZZO-a:

 1. Šifra aktivnosti na slogu skupnog računa lijekova
  - HZZO je na razultatima faktura recepata postavio "Upozorenje: Nije upisan podatak aktivnosti". To je samo upozoravajuća poruka za do sad neobavezan podatak "Šifra aktivnosti" na slogu računa recepata.
  HZZO nas je jučer obavijestio da podatak postavimo na slog skupnog računa ljekarne te da nije greška ako ste već snimili i poslali fakture jer HZZO sigurno zbog toga neće umanjivati recepte.
  Učitavanjem nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.1 navedeni podatak biti će snimljen u slog skupnog računa recepata ljekarne.

 2. Ponovljivi recept propisan na Enap
  - ako je lijek Enap propisan kao ponovljivi recept s "starom" ATK šifrom, potrebno je na eReceptu odabrati opciju "Promjeni", a zatim na prikazanom uzorku za prikaz lijekova promjeniti zadnju znamenku uzorka ATK šifre iz 1 u 2.
  Odabirom tipke Enter program će prikazati popis svih artikala s upisanim uzorkom na kojem je potrebno odabrati propisani lijek s novom ATK šifrom: 3. Ampulirani lijekovi
  - prethodnom verzijom progama, postojećim ampuliranim lijekovima automatski je promjenjena šifra aktivnosti. Bitno je samo kod uvođenja novih ampuliranih lijekova upisivati šifru aktivnosti "10014":


  *Za unos novih ampuliranih lijekova, šifra aktivnosti unosi se u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli

 4. Posebno skupi lijekovi na recept
  - s novom listom lijekova pojavili su se posebno skupi lijekovi koji se izdaju na recept. Recepti s posebno skupim lijekovima ne razlikuju se od ostalih recepata što znaći da im nije potrebno upisivati šifru aktivnosti (kao kod ampuliranih lijekova) te ih nije potrebno zasebno fakturirati.

04.06.2019. Popis lijekova koji su promjenili ATK šifru

Poštovani, od strane HZZO-a dobili smo popis lijekova koji su listom lijekova promjenili ATK šifru:

Stara ATK Nova ATK Nezaštićeno ime Zaštićeno ime
Oblik lijeka
C09BA01 131   C09BA02 131   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL tbl. 20x(10 mg +12,5 mg)
C09BA01 132 C09BA02 132 enalapril + hidroklorotiazid Enap H tbl. 20x(10 mg +25 mg)
C09BA01 133   C09BA02 133   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 134   C09BA02 134   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 135   C09BA02 135   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)

Navedenim artiklima potrebno je u pojedinačnom prikazu opcije Registar -> Artikala upišite novu atk šifru, režim izdavanja "R" i provjerite cijenu HZZO i iznos doplate.

30.05.2019 (18:00) Nova verzija programa EskulapWin

Poštovani, privremeno smo imali poteškoća u preuzimanju nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.0.
Sve poteškoće su otklonjene te sad verziju možete preuzeti. Također molimo sve korisnike kojima se prikazuje greška prilikom ulaza u opciju "Primke roba" da još jednom učitaju novu verziju programa.
Hvala na razumjevanju.

30.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.26.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

23.05.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "51/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 20. svibnja 2019. godine, a primjena liste je 04. lipnja 2019. godine.

Listu lijekova LL04062019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 04. lipnja 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

22.05.2019 (09:21) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

20.05.2019 (13:36) Obavijest HZZO-a - Nova Lista ortopedskih pomagala

Obavijest HZZO-a:
Poštovani, upravno vijeće Zavoda je 16. svibnja 2019. godine donijelo Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda i tiskanice Potvrda o pomagalima. Sve će biti objavljeno u Narodnim novinama u ponedjeljak 20. svibnja, a isto će stupiti na snagu 21. svibnja 2019 . godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 21. svibnja 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

20.05.2019. Poteškoće u radu porezne uprave (fiskalizacija računa)

Postoje problemi s fiskalizacijom računa. Stranice porezne uprave nisu dostupne tako da za sada nemamo nikakve informacije o kojoj vrsti problema se radi i koliko će trajati.
Rok za fiskalizaciju računa je 48 sati tako da kad fiskalizacija proradi potrebno je u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Nefiskalizirani odabrati nefiskalizirane račune, a zatim odabrati opciju " Preuzmi JIR "

16.05.2019 (13:25) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

14.05.2019 (14:01) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a na PROD 3 okolini (dohvat i rezervacija ePomagala, eFTUK, eNJUK). Intenzivno radimo na otklanjanju.

10.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin - VAŽNO!

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.25.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Zbog uočene pogreške u prethodno objavljenoj verziji programa EskulapWin 1.11.24.0 molimo Vas da učitate ispravak, tj. učitate novu verziju 1.11.25.0
Pogreška je uočena na veleprodajnim računima pa ovim putem molimo ljekarne koje su proknjižile veleprodajni račun (samo opcija Dokumenti ->Računi) s jučerašnjom verzijom 1.11.24.0 da nas kontaktiraju radi ispravka.
Zahvaljujemo na razumjevanju!

09.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.24.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

NAPOMENA: Nakon instalacije nove verzije programa, prvo pokretanje na kasama obavezno napravite kao Administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator").

02.05.2019 (15:34) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih. Intenzivno radimo na detekciji problema.

02.05.2019. Istek certifikat pametne kartice

Zbog čestih upita ljekarni vezanih za grešku prilikom potpisivanja HZZO faktura, ovim putem Vas obavještavamo da ako Vam se prikaže poruka "Privatni ključ se ne može koristiti u navedenom razdoblju":

da se vjerovatno radi o isteku certifikata pametne kartice farmaceuta. U tome slučaju potrebno je kontaktirati HZZO i zatražiti novu pametnu karticu!
Datum isteka certifikata možete provjeriti pomoću programa "Provjera pametne kartice" na radnoj površini ili na blagajni neposredno prije spajanja na sustav CEZIH na sljedeći način:02.05.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "40/2019" od 19. travnja 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 04. svibnja 2019 godine

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 04. svibnja 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

02.05.2019 (08:21) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih. Intenzivno radimo na detekciji problema.

19.04.2019 (08:45) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje povremeni problemi u radu sustava Cezih. Sustav radi otežano i usporeno. Intenzivno radimo na detekciji problema.

18.04.2019 (09:40) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama. Sustav Cezih je trenutno nedostupan, intenzivno radimo na otklanjanju problema.

15.04.2019 (14:12) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjene su sve poteškoće u radu sustavu Cezih-a.

15.04.2019 (09:30) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje povremeni problemi u radu sustava Cezih. Sustav radi otežano i usporeno. Intenzivno radimo na detekciji problema.

12.04.2019 (16:32) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjene su sve poteškoće u radu sustavu Cezih-a.

12.04.2019 (14:00) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

27.03.2019 Slanje izvješća Agenciji za lijekove

Podsječamo Vas da kao i prethodnih tako i ove godine do 31. ožujka ljekarne su obvezne dostaviti izvješće o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove putem web servisa ili putem web aplikacije Farmakoekonomika.
Više o tome pogledajte na: Izrada izvješća o potrošnji lijekova

20.03.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "26/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 15. ožujka 2019. godine, a primjena liste je 30. ožujka 2019. godine.

Listu lijekova LL30032019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 30. ožujka 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Ako se lista ne može učitati s interneta potrebno je učitati novu verziju programa EskulapWin, a zatim ponoviti postupak učitavanja liste.

14.03.2019 Nova verzija programa IMS

Dostupna je nova verzija programa IMS. Program IMS koriste ljekarne koje su sklopile ugovor s tvrtkom IMS (iqvia) u svrhu slanja izvješća prodaje iz ljekarni.
Promjene u novoj verziji odnose se na automatsko tjedno i mjesečno slanje prometa iz ljekarne.
Nova verzija programa instalira se prilikom pokretanja programa IMS na radnoj površini na sljedeći način :

 1. Na obavijesti za novom verzijom (Update Available) odaberite "OK": 2. Na sljedećoj obavijesti, odabirom opcije "Install" pokrenite instalaciju programa
 3. Ako se na ekranu pojavi windows upozorenje o zaštiti računala zbog instalacije, odaberite "Dodatne informacije", a zatim opciju "Svejedno pokreni"
 4. Nakon završene instalacije pokrenite program IMS s radne površine
 5. Unutar programa odaberite opciju "Parametri", a zatim "Uvoz": 6. Na novootvorenom ekranu s popisom svih lijekarni koje koriste IMS, klikom miša označite Vašu ljekarnu, a zatim odaberite opciju "Izaberi"
 7. Aktivirajte parametar za automatsko slanje podataka,
 8. Za spremanje upisanih parametara obavezno odaberite "Spremi" :Nakon uspješno provedenog gore navedenog postupka, program će ubuduće za Vašu ljekarnu automatski slati tjedne i mjesečne podatke o prodaji prema tvrtki IMS.

 

01.03.2019 Nova verzija programa Prijenos

Dostupna je nova verzija programa Prijenos (2.0.2.0).
Prijenos je program koji koriste ljekarne za slanje podataka u knjigovodstvo.
Nova verzija programa ažurira se automatski prilikom pokretanja programa. Ako imate problema s pokretanjem, pokrenite program Prijenos kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu Prijenos, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator", tj. pokreni kao Administrator).

Promjene u novoj verziji odnose se na ljekarne koje koriste Wiener i Triglav dopunsko osiguranje za autorizaciju doplate lijeka ili sudjelovanja u cijeni doznaka.
Nakon pokretanja programa, tj. prije slanja podataka u knjigovodstvo potrebno je odabrati opciju "Odabir dokumenata", na popisu dokumenata označiti "Računi Triglav dopunsko osiguranje" i "Računi Wiener dopunsko osiguranje", odabrati opciju "Zapamti označene i postavi ih kao zadane" te za spremanje promjena odabrati "Spremi":


26.02.2019. Problemi u radu Windows 7 operativnih sustava

Iz ljekarni koje koriste windows 7 operativne sustave u posljednje vrijeme dobivamo informacije kako dolazi do problema u radu i povremenih ispada sustava. Pošto je za navedene sustave Microsoft obustavio osnovnu podršku još 13.01.2015, a proširenu obustavu planira za 14.01.2020 moguće je da neki od windows servisa koji se koriste za spajanje s vanjskim partnerima stvaraju poteškoće u radu.

Obavijest sa službenih stranica Microsofta (https://support.microsoft.com/hr-hr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet ):

Kada je sustav Windows 7 izdan, 22. listopada 2009., Microsoft se za njega obvezao pružati 10 godina podrške za proizvod. Kada istekne to razdoblje od 10 godina, Microsoft će prestati pružati podršku za Windows 7 da bi mogao usredotočiti svoja sredstva na podržavanje novijih tehnologija i kvalitetnih novih okruženja. Datum završetka podrške za Windows 7 je 14. siječnja 2020. Nakon toga tehnička podrška i automatska ažuriranja koja doprinose zaštiti vašeg računala više neće biti dostupna za taj proizvod. Microsoft vam strogo preporučuje da prije siječnja 2020. prijeđete na Windows 10 da ne biste došli u situaciju da vam je potreban servis ili podrška, a da nisu dostupni.

Ako niste sigurni koju verziju windowsa koristite, jedan od načina da saznate je da na svakom računalu pogledate početnu ikonu u lijevom donjem uglu ekrana:

Ukoliko koristite gore navedene windows sustave 7 ili 8 i imate probleme u radu računala preporučamo Vam da se savjetujete s tvrtkom koja Vam održava računala i računalnu opremu oko nadogradnje windows operativnog sustava.

22.02.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "15/2019" od 13. veljače 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 28. veljače 2019 godine

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 28. veljače 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

19.02.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.23.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

15.02.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "15/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 13. veljače 2019. godine, a primjena liste je 28. veljače 2019. godine.

Listu lijekova LL28022019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 28. veljače 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

15.02.2019 (09:16) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:

Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

11.02.2019. Obavijest HOPAL-a - Pogrešno čitanje barkoda

Ako ste od strane HOPAL-a dobili sljedeću obavijest:

Poštovani,
danas smo uočili da je kod vaše ljekarne došlo do nekih grešaka koje su uzrokovale Alerte u sustavu. Utvrdili smo, da najvjerojatnije postoji problem kod učitavanja koda. Pretpostavka je da se radi o greški u konfiguraciji skenera ., jer smo nakon izmjene znakova (velika/mala slova ili zamjena Y/Z ili slično) našli u sistemu tražene kodove (u suradnji sa proizvođačem). Molimo da provjerite konfiguraciju Vašeg scanera i ispravnost očitanja.

Primjetili smo da se navedeno događa na barkod čitačima marke Zebra (Symbol).
Iz tog razloga molimo ljekarne koje koriste Zebrine čitače (bilo koji od modela) da barkod čitačem učitaju sljedeću postavku:

NAPOMENA: Ako Vaš čitač ne učitava gore prikazani kod s ekrana, potrebno je odštampati prikazanu uputu na A4 stranicu, a zatim s papira barkod čitačem učitati kod.

Ovim putem želimo podsjetiti da se osim u opciji blagajna, provjera/odjava lijeka može izvoditi u bilo kojoj opciji programa na način da na tipkovnici istovremeno odaberete tipke "CTRL" i slovo "S"
Navedena opcija može se koristiti za pojedinačnu provjeru ili za potrebe posudbe lijeka.

08.02.2019 Početak serijalizacije lijekova

9 veljače 2019. g Direktivom 2001/83/EZ u Hrvatskoj se uvodi serijalizacija lijekova.
Još jednom ponavljamo što je sve potrebno odraditi kako bi ljekarna bila spremna za rad serijalizacije:

Kompletne upute za pripremu ljekarne i rad serijalizacije u program EskulapWin pogledajte na: Serijalizacija lijekova

Program EskulapWin u potpunosti je prilagođen za rad serijalizacije te nas slobodno kontaktirajte za tehnička pitanja.
Za sva ostala pitanja molimo Vas da se obratite Hrvatskoj organizaciji za provjeru autentičnosti lijekova ( HOPAL ) koja predvodi projekt implementaciji i jedina može dati službeni odgovor.

Na zahtjev Ministarstva zdravstva, u prilogu Vam dostavljamo i dopis Ministarstva zdravstva vezano uz upravljanje upozorenjima koja će se javljati u početnom periodu rada Sustava. Ovime je omogućeno da nastavljate izdavati lijekove bez obzira na pojavu Alerta (Upozorenja, Alarma) iz sustava, u prijelaznom periodu: Prijedlog načina upravljanja upozorenjima unutar Sustava za provjeru autentičnosti lijekova u početnom periodu sustava

04.02.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.22.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

28.01.2019 Serijalizacija lijekova - Provjera 2D barkod čitača

Ako ste nabavili 2D barkod čitače savjetujemo Vam da napravite test čitanja 2D koda s pakiranja lijeka:

22.01.2019 Serijalizacija lijekova - Provjera pristupa Nacionalnom sustavu za provjeru lijekova

Ako ste postupili prema prethodnoj obavijesti te upisali korisničke podatke serijalizacije na svakoj blagajni ljekarne, savjetujemo Vam da napravite test spajanja na Nacionalni sustav:

 

08.01.2019 Serijalizacija lijekoava - Završna priprema ljekarne za serijalizaciju lijekova

Nakon pripreme računala i nabavke 2D barkod čitača završni korak u pripremi ljekarne za serijalizaciju lijekova je dodjela korisničkih podataka za pristup Nacionalnom sustavu za provjeru lijekova.
Korisničke podatke otvarate prema uputama dobivenim od strane HOPAL-a. Ukoliko upute niste dobili, možete ih zatražiti upitom na email ivan.matasic@hopal.hr

U uputama Hopal-a posebno obratite pozornost na dio "B. Registriranje lokacije i opreme" gdje HOPAL navodi "Vaš IT provider od Vas mora za svako radno mjesto (svaki scanner) dobiti po par (2 komada) elektronskih ključeva, koje će ugradti u Vaš software za očitanje 2D kodova lijekova."
To za Vas znači da kod točke 13. navedenih uputa, tj. u trenutku dodavanja uređaja, kada će se na portalu jednokratno prikazati pristupni podaci (Client Id i Client Secret) za unešeni uređaj/kasu, da pristupne podatke kopirate/zapišete, a zatim zaljepite/unesete u programu EskulapWin na blagajni za koju se podaci odnose:Unos korisničkih podataka serijalizacije u ljekarni izvodi se na svakoj kasi posebno na način prikazan u uputama:

NAPOMENA: Gore navedenu akciju trebali bi odraditi do početka primjene serijalizacije, tj. svakako prije 9. veljače 2019 godine kada se Direktivom 2001/83/EZ u Hrvatskoj uvodi serijalizacija lijekova. U sljedećoj obavijesti biti će prezentirana nova verzija programa u kojoj čemo prikazati način provjere/izdavanja lijeka kroz Nacionalni sustav za provjeru lijekova.

Ovim putem Vam dostavljamo i trenutni popis 2D barkod čitača s kojima smo postigli uspješno čitanje svih tipova QR kodova su:

04.01.2019 (09:53) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

 

 

 

 

Novosti - 2018 godina
N
ovosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082