Izdavanje recepata neosiguranim osobama u statusu migranata ili izbjeglica

Uvod

Od 1. rujna 2019. godine primjenjuju se nova pravila o postupanju prilikom obrade računa za zdravstvene usluge pružene strancima kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu.
Računi se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (a ne Ministarstvu zdravstva kao što je to do sada bilo), ali moraju glasiti odnosno biti naslovljeni Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb te se dostavljaju putem CD-a ili DVD-a ili USB-sticka, odnosno uobičajenim načinom koji ljekarne koriste za dostavu računa za HZZO.
Računi se ispostavljaju u skladu s cijenama na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Za sve propisane lijekove s A liste lijekova ukupan iznos vrijednosti recepta je Cijena lijeka s liste lijekova, Porez na dodanu vrijednost od 5% i Usluga za izdavanje lijeka.
Ukoliko se lijek nalazi na B listi , iznos doplate snosi stranac.
Sudjelovanje u iznosu od 1,32 € ne plaćaju, jer su oslobođeni plaćanja.

Opseg pružanja zdravstvene zaštite ovisi o statusu stranca u RH:

Osobe koje nezakonito borave u RH svoj status obavezno dokazuju dokumentom MUP-a, koji dokument su ljekarne dužne kopirati i kopiju dokumenta priložiti uz račun za pruženu zdravstvenu uslugu.
Kod računa ljekarni za recepte izdane neosiguranim osobama u statusu migranata ili izbjeglica potrebno je upisati kategoriju "T", državu, šifru oslobađanja "41", tip konvencije "11" te ime i prezime pacijenta.

Predradnje za rad s receptima kategorije "T" na blagajni:

 1. Aktivirati unos kategorije na recepturi

  - u opciji Sistem-> Opcije i parametri -> Recepti aktivirati parametar "Unos na recepturi - Kategorija" 2. Upisati kupca "Ministarstvo zdravlja"

  - ukoliko već ne postoji, u opciji Registri -> Kupci odabirom opcije "Novi" upišite novog kupca sa sljedećim podacima:

  Naziv: Ministarstvo zdravlja
  Ulica: Ksaver 200a
  Grad: Zagreb
  Poštanski broj: 10000
  OIB: 88362248492

 3. Upisati kategoriju osiguranja "T"

  - ukoliko već ne postoji, u opciji Registri -> HZZO -> Kategorije osiguranika odabirom opcije "Ažuriraj šifrarnik" učitat će vam se kategorija T

 4. Upisati šifru oslobađanja "41"

  -
  u opciji Registri -> HZZO -> Oslobađanja od sudjelovanja odabirom opcije "Ažuriraj šifrarnik" učitat će vam se šifra 41

 

Obrada recepata migranata - izbjeglica na blagajni

Prilikom obrade recepta migranata - izbjeglica na blagajni osim standardnih podataka recepta obvezno je upisati sljedeće podatke:

 

Fakturiranje recepata kategorije "T"

Recepti izdani izbjeglicama - migrantima fakturiraju se odvojeno od ostalih recepata u pojedinačnom pregledu Kategorije "T" na način jedan recept - jedan račun, tj. označavanjem recepta te odabirom opcije "Knjiži".
Ako koristite opciju "Automatsko fakturiranje" program će sam fakturirati te odštampati svaki račun zasebno.

Fakture se snimaju na vanjski medij ili šalju na HZZO portal. Uz snimljeni slog prilažu se i računi koji glase na Ministarstvo zdravlja ali se šalju u područni ured HZZO-a

Napomena: Osobe koje nezakonito borave u RH svoj status obavezno dokazuju dokumentom MUP-a, koji dokument su ljekarne dužne kopirati i kopiju dokumenta priložiti uz račun za pruženu zdravstvenu uslugu.

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082