Novosti

31.12.2012. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

Na stranicama HZZO-a objavljena je nova lista ortopedskih i drugih pomagala koja bi trebala stupiti na snagu 01. siječnja 2013. godine.
Lista jo?nije službeno objavljena u Narodnim novinama.

Na našim stranicama postavljena je nova lista koju možete učitati nakon objave u Narodnim novinama.
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 01. siječnja 2013. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

Objavljena je i nova lista lijekova HZZO-a ali pošto na njoj nema nikakvih promjena osim što su objavljene cijene s PDV-om nije ju potrebno učitavati.

31.12.2012. Priprema za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Ako ste nedavno napravili kompletnu inventuru tada je prije samog prijelaza u novu godinu dovoljno otvoriti novu inventuru, izjednačiti knjigovodstveno stanje s inventurnim, spremiti promjene i proknjižiti inventuru robe i repromaterijala. Nakon inventure izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu".

Nakon prelaska podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da u novoj knjigovodstvenoj godini pokrenete opciju Sistem -> Prethodna godina , a promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Prethodna godina

Više o tome pogledajte klikom na :
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

28.12.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da obvezno instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.2.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

28.12.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno ima poteškoća na sustavu, intenzivno se radi na otklanjanju problema. Dogovoreno je sa MCS-om da će ugasiti jedan od svojih servera kao bi pokušali spriječiti jo?veće probleme.

17.12.2012. Obavijest s CEZIHA-a (15:36)

Izvješćujemo da je proces otklanjanja tehničkih problema na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH uspješno priveden kraju, te da središnji dio informacijskog sustava CEZIH radi uredno.

17.12.2012. Obavijest s CEZIHA-a (15:33)

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite.
Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

14.12.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Hzzo je na svojim stranicama objavio dokument "Dostava računa ljekarni preko portala" na kojem podsjeća na dostavu podataka o skupnim računima i receptima ljekarni putem "web portala" (interneta), stoga i mi ponavljamo obavijest koju smo objavili 13.04.2012. Obavijest s CEZIH-a u kojoj navodimo postupak pristupa i dostavu podataka preko interneta:

HZZO je omogućio dostavu podataka o skupnim računima i receptima ljekarni putem "web portala" (interneta).
Za pristup HZZO web portalu potrebno je na e-mail adresu rajka.bedekovic@hzzo-net.hr poslati sljedeće podatke o ljekarni:
šifra ustanove, naziv ustanove, šifra jedinice, naziv jedinice, MBO ovlaštene osobe, ime ovlaštene osobe, prezime ovlaštene osobe, kontaktni e-mail.
Slanje podataka može započeti nakon što Vas HZZO obavijesti o uspješnom aktiviranju
U slučaju pitanja, nazovite na tel. 062/11 22 33 ili pišite na helpdesk@hzzo.hr

Pristup rezultatima mogu?je samo ovlaštenim osobama preko stranica cezih-a ili na HZZO Web portal-u.

Postupak slanja skupnih računa na web portal HZZO-a pogledajte klikom na link Slanje skupnih računa na webportal HZZO-a

13.12.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Obavještavamo Vas da od subote 15.12.2012. 15:00 do ponedjeljka 17.12.2012. 5:00 centralni sustav neće biti dostupan za korisnike.

03.12.2012. Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj 131/2012" objavljen je ispravak odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju osnovne i dopunske liste lijekova hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 119/12.

Promjene na listi:

Briše se s liste:

Vraća se na dopunsku listu:

Mijenja se zaštićeno ime lijeka

S bolničke prelazi na recept

Mijenja se naziv proizvođača

 

03.12.2012. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom odnosi se na poslovne subjekte koji robu i/ili usluge naplaćuju gotovinom, bez obzira na djelatnost kojom se bave. Ljekarne su poslovni subjekt koji robu i usluge naplaćuje gotovinom te su obveznici fiskalizacije.
Konačni prijedlog zakona možete vidjeti ovdje .

Nastanak obveze fiskalizacije

Članak 37. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje vrijeme nastanka obveze fiskalizacije za pojedine poslovne subjekte.

Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.).

Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije, koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka, i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

Po navedenom članku obveza fiskalizacije za ljekarne nastaje 1. travnja 2013. godine, osim za ljekarničke ustanove koje se po Zakonu o računovodstvu smatraju srednjim ili velikim poduzetnicima te ljekarne koje su u sastavu poslovnog subjekta koji osim ljekarničkog obavlja djelatnost Pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Pripremne radnje

1. Nabaviti aplikativni certifikat.
Aplikativni certifikat dodjeljuje FINA.
Detalje o podnošenju zahtjeva za dodjelu certifikata pogledajte ovdje .
Sugeriramo da u postupak dobavljanja certifikata krenete odmah.

2. Donijeti interni akt o poslovnim prostorima
Interni akt o poslovnim prostorima treba sadržavati popis poslovnih prostora u kojima se obavlja djelatnost te način označavanja pojedinog poslovnog prostora.

Po Zakonu o fiskalizaciji broj maloprodajnog računa sastoji se od tri dijela:
- rednog broja računa tijekom godine,
- oznake poslovnog prostora
- oznake naplatnog uređaja (kase)

Sugeriramo da u interni akt kao oznaku poslovnog prostora stavite broj ljekarne koji je ve?definiran u opciji "Sistem"=>"Opcije i parametri"=>"Ljekarna" (Vidi sliku)

Vaša računalna oprema zadovoljava zahtjeve fiskalizacije i nema potrebe za dodatnim ulaganjima te su pribavljanje aplikativnog certifikata i donošenje internog akta o poslovnim prostorima jedine pripremne radnje koje treba napraviti.

23.11.2012. Priprema za inventure

Inventura je postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje zaliha. U programu EskulapWin zalihe robe i repromaterijala vode se zasebno što uvjetuje i zasebne inventure.

Prije inventure potrebno je izvršiti određene predradnje. U prvoj fazi štampa se popisna (inventurna) lista prema kojoj se utvrđuje stvarno stanje. Utvrđeno stvarno (inventurno) stanje unosi se u računalo koje je potrebno proknjižiti što je ujedno i zadnja faza inventure. Prije proknjižavanja mogu?je uvid u listu manjka i listu viška. Lista manjka i lista viška služe za brzo pronalaženje eventualnih grešaka nastalih prilikom unosa stvarnog stanja.

Detaljne upute pogledajte na linku:
Postupak izrade inveture

13.11.2012. Promjena na Listi ortopedskih pomagala

Danas smo dobili obavijest od HZZO da su na svojim stranicama objavili šifrarnik s izmjena u popisu pomagala(obloge za rane) kojem je primjena 13.11.2012

Došlo je do promjene na dva pomagala:

Za spremanje navedenih promjena potrebno je ponovo učitati listu ortopedskih pomagala u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet". Pošto ve?postoji učitana lista s primjenom od danas na upozorenje programa "Želite li ju obrisat?" obavezno odaberite "U redu".

13.11.2012. Lista lijekova HZZO

U novoj listi lijekova acetilsalicilna kiselina s ATK šifrom B01AC06 151 briše se s liste, a dolazi nova Aska želučanootporne tbl.30x100mg s ATK šifrom B01AC06 111, stoga provjerite u registru artikala da li Vam je ažuriranje liste prebacilo artikle koji su po generičkom sastavu acetilsalicilna kiselina u tarifu T25 te ako nije tada u opciji Cjenik -> Promjena tarifnih grupa promjenite tarifu u T25.

07.11.2012. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "119/2012" od 29. listopada 2012. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 13. studenog 2012. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 13.studenog 2012. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 13.studenog 2012. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

05.11.2012. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "119/2012" objavljena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 29. listopada 2012. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 13. studenog 2012. godine.

Listu lijekova LL13112012 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 13.11.2012
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

02.11.2012. 10:08 - Obavijest s CEZIHA-a II

Izvješćujemo Vas da je proces otklanjanja problema uspješno priveden kraju, te da središnji dio informacijskog sustava PZZ-a radi uredno.

Svima zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

02.11.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno ima problema sa dohvatom recepata i uputnica sa CEZIH-a. Intenzivno se radi na otklanjanju istih. Molimo Vas da prijeđete na rad koji je propisan u izvanrednim situacijama.

16.10.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Izvješćujemo Vas da su mogući kraći prekidi u radu na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH.

15.10.2012. Produženje perioda besplatnog korištenja baze interakcija tvrtke Lexicomp

Prenosimo Vam obavijest sa stranica tvrtke Lexicomp:

"Radi velikog interesa i broja zamolbi za produženje perioda besplatnog korištenja Lexi-Interact baze interakcija, isto produžujemo do 15.studenog 2012.godine."

12.10.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovane/i,
u petak 12.10.2012. od 22 sata do subote 13.10.2012. do 4 sata zbog testiranja mrežnih komponenti mogući su kraći prekidi u radu na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH. Ukoliko dođe do istih, molimo Vas da pređete na rad koji je propisan u izvanrednim situacijama.

10.10.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovane/i,
u srijedu 10.10.2012. od 22 sata do četvrtka 11.10.2012. do 6 sati zbog nužnih testiranja mrežnih komponenti mogući su kraći prekidi u radu na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH. Ukoliko dođe do istih, molimo Vas da pređete na rad koji je propisan u izvanrednim situacijama.

02.10.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog implementacije PZZ sustava u Klovićevoj, postojat će poteškoće u radu CEZIHA-a, u periodu od srijede 03.10.2012. u 22h do četvrtaka 04.10.2012. u 6h . .

04.09.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Izvješćujemo Vas da su mogući kraći prekidi u radu na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH. Ukoliko dođe do istih, molimo Vas da pređete na rad koji je propisan u izvarednim situacijama.

04.09.2012. Interakcije lijekova LEXICOMP

Podsjećamo Vas da u programu EskulapWin postoji podrška za rad s interakcijom lijekova tvrtke Lexicomp te savjetujemo da iskoristite besplatni testni period do 15.listopada 2012.g. i isprobate funkcionalnost interakcija.

Na hrvatskom tržištu odnedavno je dostupan jedan od najboljih svjetskih programa za provjeru interakcija (između lijekova, receptnih i OTC, biljnih pripravaka, hrane i alkohola), Lexi-Interact TM .
Obzirom na veliki broj neželjenih učinaka lijekova kao posljedica interakcije lijekova, hrane i tako redom, takav je program zapravo neophodan za stručni rad i uvelike će pomoći u otkrivanju i sprječavanju mogućih neželjenih događaja. Kako su ljekarnici kroz pružanje ljekarničke skrbi obvezni otkriti i spriječiti moguću interakciju, Hrvatska ljekarnička komora je prepoznala vrijednost i važnost takvog programa te svim hrvatskim ljekarnama omogućila besplatnu uporabu Lexi-Interact baze podataka do 15.listopada 2012.g.

Da bi Vam omogućili besplatni pristup potrebno je poslati zahtjev sa stranice www.interakcije.com.
Ispunjene zahtjeve pošaljite na e-mail adresu info@interakcije.com ili faxom na broj 01/6602-321 nakon čega ćemo Vas kontaktirati i omogućiti Vam pristup.
Upute za rad s interakcijama u programu EskulapWin pogledajte na Upute za rad s interakcijama

31.08.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.34).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

 • Podešen ispis rekapitulacije sloga skupnog računa za HZZO portal
 • Na rekapitulaciji i ispisu primke dodana polja za upis osnovica i pretporeza za tarifnu skupinu T22 (za povrat atikala s 22% PDV-a)
 • Obročno plaćanje preko POS uređaja Zagrebačke banke.
  Obročno plaćanje realizira se neposredno prije naplate na način da u polje "Obročna otplata" upišete broj rata.

NAPOMENA : Obročno plaćanje preko POS uređaja Privredne banke ostaje na stari način, tj. realizira se na samom uređaju.

10.08.2012. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama 92/12 od 08. kolovoza 2012. objavljen je Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.

Novu (ispravljenu) listu možete učitati u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Prilikom učitavanja nove Liste program će Vas upozoriti da ve?postoji lista na datum 09.08.2012. i pitati da li ju želite obrisati.Kliknite na "U redu" i program će učitati ispravljenu Listu.

07.08.2012. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama 85/12 od 25. srpnja 2012. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 09. kolovoza 2012.

Novu listu možete učitati odmah (program će 09.kolovoza 2012. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 09. kolovoza (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

23.07.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.29).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

 • Na eReceptu dodana opcija "Status osiguranika" i "Provjera police osig."
  -
  na eReceptu osim automatske provjere osiguranja prilikom dohvata recepta možete i sami provjeriti status osiguranika preko opcije "Status osiguranika" i "Provjera police osig."
  Status osiguranika - odabirom ove opcije možete vidjeti detalje police osiguranja pacijenta koji se automatski ažuriraju prilikom svakog dohvata eRecepta  Provjera police osig. - odabirom ovog načina provjere program otvara internet stranicu HZZO na kojoj možete upisom matičnog broja provjeriti status osiguranja pacijenta.
 • Prikaz materijalne kartice prilikom naručivanja
  - u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti - Iz pregleda izlaza dodana je opcija "Materijalna kartica " koja služi za pregled materijalne kartice pozicioniranog artikla.
 • Unos artikala na listu za narudžbu s popisa rezerviranih recepata
  - u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti dodana je opcija "Iz rezervacije " koja služi za unos lijekova iz popisa rezerviranih eRecepata na listu za naručiti.
 • Prikaz izdanog recepta u materijalnoj kartici određenog artikla
  -
  u pojedinačnom prikazu materijalne kartice artikla (Izvještaji -> Materijalne kartice) pozicioniranjem na stavku izlaza recepta i odabirom opcije "Recept" program će na ekranu prikazati orginalni recept.
 • U dohvatu eRecepata dodano proteklo vrijeme i mogućnost prekida dohvata


 • Izrada narudžbenice iz proizvođača
  - narudžbenicu iz proizvođača kreirate u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Iz proizvođača na način da odaberite proizvođača iz kojeg želite napraviti narudžbenicu, upišite željene količine za narudžbu (artikle koje ne želite naručiti ostavite količinu 0) te klikom na opciju "Knjiži" i odabirom dobavljača stvorite novu narudžbenicu.

11.07.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog električnih radova u HZZO na lokaciji Margaretska 3, došlo je do prekida opskrbom električne energije. Mogući su kraći prekidi u radu koji se odnose na provjeru statusa osiguranja osiguranika te HZZO portal.

09.07.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog električnih radova u HZZO na lokaciji Margaretska 3, doći će do prekida opskrbom električne energije, dana 10.srpnja (utorak) u trajanju od 07:30-9:30.
Mogući su kraći prekidi u radu koji se odnose na provjeru statusa osiguranja osiguranika te HZZO portal.

05.07.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog radova na električnim vodovima na lokaciji HZZO-a, Margaretska 3, mogući su tijekom dana kraći prekidi u radu koji se odnose na provjeru statusa osiguranja osiguranika te HZZO portal

29.06.2012. Obavijest sa stranica HLJK

Prenosimo Vam obavijest s internetske stranice Hrvatske ljekarničke komore:

HZZO je zamolio da se u narednih 15ak dana obrati više pažnje na datum propisivanja recepata budući se radi dorade sustava recepti kojima je istekao „rok valjanosti?neće automatski brisati sa CEZIHa, odnosno bit će dostupni i nakon 3+1 dan za antibiotike, 5+1 dana za narkotike te 15+1 dan za sve ostale lijekove.

Problem u međuvremenu vraćenih takvih recepata se rješava. Također napominjemo da su kod provjere računa uvedene kontrole datuma izdavanja lijeka na ponovljivi recept , te podsjećamo na naputak HZZOa iz veljače prošle godine, da ukoliko osigurana osoba propusti podići lijek unutar rokova, bilo da se radi o prvom ili ponovnom izdavanju lijeka, ljekarnik temeljem navedenog recepta ne smije izdati lijek nego je recept potrebno stornirati, a osiguranu osobu uputiti na pregled liječniku budući se nije pridržavala uputa o načinu korištenja lijeka.

20.06.2012. Ispravak rekapitulacije primke dobavljača

Zbog uvođenja nove stope poreza PDV-a (10 %), tj. zbog dvije stope poreza obvezno je na rekapitulaciji računa iskazati porezne osnovice. Učitavanjem računa dobavljača s interneta ili diskete zbroj poreznih osnovica inicijalno je jednak iznosu bez poreza. Ako iznos bez poreza "ručno" umanjite zbog veleprodajnog ili akcijskog rabata tada ispravite odgovarajuće porezne osnovice prema računu dobavljača, tj. umanjite iznos porezne osnovice na koju se odnosi iznos rabata.

Nakon ispravka zbroj osnovica, tj. polje "Ukupno" mora biti jednako "Iznosu bez poreza" u protivnom će program prikazati sljedeću obavijest:19.06.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Mole se svi koji rade u sustavu CEZIH-a da pređu na rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama. Intezivno se radi na otklanjanju poteškoća.

18.06.2012. Interakcije lijekova LEXICOMP

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.23).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

 • Interakcije lijekova LEXICOMP
  -
  Na hrvatskom tržištu odnedavno je dostupan jedan od najboljih svjetskih programa za provjeru interakcija (između lijekova, receptnih i OTC, biljnih pripravaka, hrane i alkohola), Lexi-Interact TM .
  Obzirom na veliki broj neželjenih učinaka lijekova kao posljedica interakcije lijekova, hrane i tako redom, takav je program zapravo neophodan za stručni rad i uvelike će pomoći u otkrivanju i sprječavanju mogućih neželjenih događaja. Kako su ljekarnici kroz pružanje ljekarničke skrbi obvezni otkriti i spriječiti moguću interakciju, Hrvatska ljekarnička komora je prepoznala vrijednost i važnost takvog programa te svim hrvatskim ljekarnama omogućila besplatnu uporabu Lexi-Interact baze podataka do 15.listopada 2012.g.

  Da bi Vam omogućili besplatni pristup potrebno je nakon instalacije nove verzije programa EskulapWin poslati zahtjev sa stranice www.interakcije.com.
  Ispunjene zahtjeve pošaljite na e-mail adresu info@interakcije.com ili faxom na broj 01/6602-321 nakon čega ćemo Vas kontaktirati i omogućiti Vam pristup.
  Upute za rad s interakcijama u programu EskulapWin pogledajte na Upute za rad s interakcijama
  Savjetujemo Vam da iskoristite besplatni testni period i isprobate funkcionalnost interakcija, također Vas molimo za eventualne sugestije u korištenju istih.
 • Naglašen prikaz ponovljivog recepta na blagajni
  - prilikom dohvata ponovljivog recepta na blagajni posebno je zelenom bojom naglašeno polje broja ponavljanja
 • Omogućen ispis izvještaja u opciji "Izvještaji->Pregled zaliha->Roba->Proizvođači"

11.06.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.22).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

 • Provjera statusa HB (Hrvatski branitelj)
  - neke osobe kojima su tijekom 2011.g. izdane zdravstvene iskaznice s oznakom "HB", su u međuvremenu izgubile pravo na oslobađanje troškova sudjelovanja u dijelu zdravstvene zaštite, odnosno više ne ostvaruju pravo na zdravstvenu iskaznicu s oznakom "HB". Stoga je u novoj verziji programa uključena provjera statusa prilikom dohvata eRecepta na način da se automatski oslobađa/dodaje šifra sudjelovanje "56".
 • Omogućen ispis posudbe na POS štampa?/strong>
  -u dialogu unosa posudbi na blagajni dodan gumb "Štampaj" koji koristi za štampanje podataka posudbe na POS štampa? Posudba se naknadno može štampati u opciji "Iz posudbe" također klikom na opciju "Štampaj"
 • Dodan prikaz pacijenata za prethodno dohvaćene eRecepate
  - u Blagajni u dialogu unosa broja za pretragu eRecepata (e-Recept F4) dodana je opcija "Prethodni" koja služi za pregled zadnjih 100 izdavanja. Opcija sadrži kolonu matični broj, datum izdavanja, ime pacijenta i broj izdanih eRecepata. Odabirom željenog pacijenta te klikom na opciju "Dohvati" program će ponovo dohvatit eRecepte spremne za izdavanje.


 • Unos akcijskog rabata i korekcija osnovica pretporeza na primci
  - prilikom knjiženja primke dodan je unos "Akcijskog rabata" i korekcija osnovica pretporeza • Omogućen ispis izvještaja u opciji "Izvještaji->Pregled izlaza->Roba->Proizvođači"
 • Podešen ispis i uključeno otvaranje ladice za novac za termalni pos printer Bixolon SRP350Plus

NAPOMENA: Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu, stoga molimo ljekarne da prije slanja podataka provjere verziju programa "Prijenos"
Ako Vaša verzija programa Prijenos nije "1.9.0.22" učitajte je tako da:

1. Pokrenite "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)

08.06.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

1.06.2012. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog radova na produkciji,središnji informatički sustav CEZIH neće biti dostupan za korisnike u periodu od subote 02.06.2012 od 18:00 do ponedjeljka 04.06.2012 do 05:00. U navedenom razdoblju molimo da se pređe na rad koji je propisan u izvanrednim situacijama tj. propisuju se papirnati recepti i uputnice.

22.05.2012. Obaviijest CEZIH-a

Zbog tehničkih poteškoća nismo u mogućnosti na portal staviti rezultate učitavanja svih datoteka s podacima o naplaćenim sudjelovanjima za travanj. Problem će biti riješen u toku tjedna i sve rezultati će vam biti dostupni. Ispričavamo se za eventualne neugodnosti koje imate zbog nepravodobno dostavljenih podataka. Isto tako Vas obavještavamo da od danas portal strože kontroliramo, provjerava se da li datoteka koju doktor/ljekarna/bolnica stavlja na portal ima točno definirano ime kako piše u opisu sloga.

21.05.2012. Obaviijest HZZO-a

Obavijest,

ampulirani lijekovi moraju se fakturirati na posebnoj fakturi sa šifrom aktivnost A6900018

H05AA02 071, @teriparatid 20 mcg, Lilly France, Forteo, otop. za inj.pen inj.1x750 mcg/3 ml (250 mcg/ml; 600 mcg/2,4 ml)

Indikacija Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.


N05AX08 081, @risperidon 1,8 mg, Janssen Cilag, Rispolept Consta, susp. s prod. dj. za i.m. primj. 1x25 mg

N05AX08 082, @risperidon 1,8 mg, Janssen Cilag, Rispolept Consta, susp. s prod. dj. za i.m. primj. 1x37,5 mg

N05AX08 083, @risperidon 1,8 mg, Janssen Cilag, Rispolept Consta, susp. s prod. dj. za i.m. primj. 1x50 mg

BZ Indikacija Samo za terapijski nesuradljive duševne bolesnike u fazi pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.

N05AH03 061, @olanzapin145 10 mg, Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Zypadhera 210 mg, pra? i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x210 mg

N05AH03 062, @olanzapin145 10 mg, Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Zypadhera 300 mg, pra? i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x300 mg

N05AH03 063, @olanzapin145 10 mg, Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Zypadhera 405 mg, pra? i otap. za susp. za inj. s produlj. oslob. 1x405 mg

N05AH03 065, +olanzapin 10 mg, Eli Lilly, Zyprexa, lio bo? 1x10 mg

Zbog ovog navedenog gore od službe za lijekove u službi za informatiku idući tjedan će se mijenjati poogram za load ,

što će značiti i umanjivanje računa u kojima recepti s ampuliranim lijekovima budu pomiješani s receptima za ostale lijekove. Program će se ravnati po prvom receptu, a to znači sljedeće: 1. ako prvi recept u računu sadrži ampulirani lijek, odbit će se svi sljedeći recepti u tom računu koji ne sadrže ampulirani lijek i 2. ako lijek na prvom receptu računa nije ampulirani, odbit će se svi sljedeći recepti u tom računu koji sadrže ampulirani lijek. To ljekarne također moraju znati. "

Da bi program navedene lijekove fakturirao zasebno potrebno im je upisati šifru aktivnosti A6900018.
Šifra aktivnosti upisuje se u opciji Registri->Artikli->Pojedinačno

 

11.05.2012. Lista lijekova HZZO - ANDOL

U novoj listi lijekova Andol 100 s ATK šifrom B01AC06 101 briše se s liste. Međutim dodana je skupina generičkih lijekova acetilsalicilna kiselina s ATK šifrom B01AC06 151.

Ako Vam je ažuriranje liste prebacilo Andol u tarifu T25, u opciji Cjenik -> Promjena tarifnih grupa vratite tarifu u T0. Također ako imate neke druge tablete koje su po generičkom sastavu acetilsalicilna kiselina provjerite da li su u tarifi T0.


10.05.2012. Obavijest s CEZIHA

Zbog prekida napajanja električnom energijom u Direkciji (Margaretska 3) , HZZO-a u četvrtak 10.05.2012. u 20 sati do petka 11.5.2012. u 10 sati neće biti dostupan portal www.cezih.hr , WEB servisi HZZO-a, web stranica www.hzzo.hr , Liječnici PZZ-a, ljekarnici i laboratoriji moći će se normalno spajati na CEZIH-u i slati poruke, pa tako i e-recepte, e-uputnice i e-nalaze.

Web servis Info o pacijentu, neće se moći koristiti, ali se liječnici i ljekarnici mogu služiti porukama CEZIH-a: Upit o statusu osiguranja i Info o pacijentu. Sta?u osiguranju i karton pomagala u roku, liječnici će trebati koristiti kroz aplikaciju Gx. Datoteke osiguranika za bolnice i Status osiguranja i Info o pacijentu, sadržavati će podatke stare 48 sati, umjesto 24, jer se tu no?neće moći puštati obrade.

Molimo ljekarne koje nisu učitale novu verziju programa EskulapWin i novu dopunu liste lijekova koju smo objavili 08.05.2012. da to svakako učine prije ažuriranja Liste lijekova.

08.05.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.15).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjene su:

 • Omogućen rad s POS uređajem Zagrebačke banke
  - osim dosadašnjeg spoja blagajne s POS uređajem Privredne banke Zagreb dodana je i podrška za POS uređaj Zagrebačke banke te mogućnost odabira naplate na zasebnom POS uređaju za određenu karticu.
  Inicijalno sve kartice se provode na glavni POS uređaj koji je podešen u Opcijama i parametrima pod karticom "Priključni uređaji" (npr. PBZ), a zasebno se u opciji Registri -> Kreditne kartice za određenu karticu postavlja drugi POS uređaj (npr. Zaba).
  POS uređaje potrebno je podesiti za svaku blagajnu posebno.
 • U Primci robe dodana kolona "Veleprodajni rabat"
  - učitavanje računa dobavljača (za sada samo Medika) automatski po stavkama upisuje "Veleprodajni rabat" te ukupni zbroj pridodaje na rekapitulaciju računa.
 • Neaktivni artikli prikazani sivom bojom
  - u opciji Izvještaji -> Pregled izlaza robe i Narudžbe -> Za naručiti iz pregleda izlaza "trenutno" neaktivni artikli koji su u odabranom periodu imali transakcije prikazani su sivom bojom kako bi ih razlikovali od aktivnih.
 • Ispis napomene na narudžbenici
  - na pojedinačnom ispisu narudžbenica dobavljača dodana kolona "Napomena"

Molimo ljekarne da jo?jednom učitaju listu lijekova zbog naknadnih promjena od strane HZZO-a
Za spremanje navedenih promjena potrebno je učitati listu lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Ako ste ve?jednom učitali listu LL11052012 prilikom novog učitavanja program će Vas upozoriti da ve?postoji neproknjižena te da je postojeću potrebno obrisati na što slobodno kliknete "DA".

02.05.2012. Ispravak Liste lijekova HZZO

Primjetili smo da nekoliko lijekova koji se brišu s dopunske liste lijekova te prelaze na osnovnu inicijalno nisu bili uključeni na osnovnoj listi lijekova.

Za spremanje navedenih promjena potrebno je učitati listu lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Ako ste ve?jednom učitali listu LL11052012 prilikom novog učitavanja program će Vas upozoriti da ve?postoji neproknjižena te da je postojeću potrebno obrisati na što slobodno kliknete "DA".

30.04.2012. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj 48/2012" objavljena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 26. travnja 2012. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 11. svibnja 2012. godine.

Listu lijekova LL11052012 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 11.05.2012
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

 • prije ažuriranja Liste lijekova nije potrebno fakturirati recepte
 • ažuriranjem liste lijekova HZZO-a program će automatski stvoriti novi zapisnik o promjeni cijena te u pojedinačnom prikazu popuniti kolonu "Proizvođa?/strong>" prema listi lijekova ukoliko proizvođa?nije upisan u registru artikala (zbog štampanja izvještaja proizvođaču)
 • štampanje "Izvještaja za prizvođače" (zbog nivelacijskih razlika nastalih ažuriranjem liste):
  - u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena -> Roba u pojedinačnom prikazu zapisnika sortirajte kolonu "Proizvođa?/strong>"
  - označite artikle željenog proizvođača i kliknite na "Štampaj"
 • nakon ažuriranja nove liste lijekova obratite pozornost na izdavanje "Ponovljivih recepata". Ljekarna je dužna izdati lijek sukladno statusu lijeka na važećim listama. To znači da, ako osigurana osoba npr. kod prvog izdavanja lijeka nije bila obvezna sudjelovati u plaćanju cijene lijeka, a lijek u međuvremenu prijeđe na Dopunsku listu lijekova, osigurana osoba kod sljedećeg podizanja lijeka obvezna je platiti propisani iznos doplate i vice versa. Isto vrijedi i ako je lijek ostao na Dopunskoj listi, a došlo je do promjene iznosa doplate ili lijek više nije na listi lijekova

23.04.2012. Postupanje u slučaju kada eRecept nije realiziran u propisanim rokovima

HZZO je objavio dopis u kojem opisuje postupak u slučaju kada eRecept nije realiziran u propisanim rokovima. Kompletan dopis možete pogledati na linku Dopis HZZO-a

13.04.2012. Obavijest s CEZIHA

HZZO je omogućio dostavu podataka o skupnim računima i receptima ljekarni putem "web portala" (interneta).
Za pristup HZZO web portalu potrebno je na e-mail adresu rajka.bedekovic@hzzo-net.hr poslati sljedeće podatke o ljekarni:
šifra ustanove, naziv ustanove, šifra jedinice, naziv jedinice, MBO ovlaštene osobe, ime ovlaštene osobe, prezime ovlaštene osobe, kontaktni e-mail.
Slanje podataka može započeti nakon što Vas HZZO obavijesti o uspješnom aktiviranju
U slučaju pitanja, nazovite na tel. 062/11 22 33 ili pišite na helpdesk@hzzo.hr

Prednost ovog načina je u tome što dan nakon slanja skupnih računa možete provjeriti ispravnost poslanih podataka te nakon toga HZZO-u ispostaviti papirnate račune i priloge.
Pristup rezultatima mogu?je samo ovlaštenim osobama preko stranica cezih-a ili na HZZO Web portal-u.

Postupak slanja skupnih računa na web portal HZZO-a pogledajte klikom na link Slanje skupnih računa na webportal HZZO-a

13.04.2012. Obavijest s CEZIHA

Dana 13.04.2012 petak, na području grada Gospića te općina Plitvička Jezera, Udbina, Donji Lapac i Rakovica doći će do privremene obustave isporuke električne energije od 15,00 do 19,00 sati. Mole se svi koji rade u sustavu CEZIH da u tom periodu pređu na rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

07.04.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

06.04.2012. Sretan Uskrs

Sretne Uskrsne blagdane obojane proljetnim bojama veselja, zdravlja i blagostanja žele Vam djelatnici tvrtke Ed Borel.

05.04.2012. Obavijest s CEZIHA

Obavijest o organizaciji radnog vremena Korisničke podrške HZZO Helpdesk-a za predblagdanske dane

06.04.2012. ?petak od 07:00 ?16:00h
07.04.2012. ?subota od 07:00 ?15:00h

04.04.2012. Obavijest s CEZIHA

"Zbog tehničkih problema na portalu HZZO-a nema datoteke s važećim osiguranicima na današnji dan"

03.04.2012. Upozorenje

Na internetu se pojavio "program" Smart Fortress 2012 koji se predstavlja kao anti virusni program te Vas upozorava da je računalo ugroženo. Koliko smo primjetili dovoljno je posjetiti stranicu na kojoj se navedeni program (virus) nalazi kako bi se on instalirao i blokirao sve Vaše programe te pristup internetu.

Ukoliko Vam se na ekranu prikaže sljedeća slika molimo Vas da odmah kontaktirate Ed Borel ili Vaše servisere računala.03.04.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.7).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa omogućeno je učitavanje novog formata računa s interneta od dobavljača Oktal Pharma.

20.03.2012. Ortopedska pomagala

Na vrsti pomagala "Obloge za rane" može se izdati obloga za rane i gel za rane jer se se nalaze u istoj skupini pomagala (obloge za rane).
U programu EskulapWin prilikom unosa takve doznake potrebno je prvo upisati oblogu, odabrati tip doznake "Obloge za rane" te kod gela za rane ostaviti prazno polje "Šifra o. " (šifra obloge)

Prilikom spremanja takve doznake prikazat će se upozorenje "Nije upisana šifra veličine obloge za sva pomagala", na kojem je potrebno odabrati "U redu" jer gel za rane nema navedene šifre.

19.03.2012. Ortopedska pomagala

Na pitanje:
"Kako ljekarna treba postupiti u slučaju kad liječnik na jednu tiskanicu propiše pomagala iz različitih "kategorija" (npr. na tiskanicu za ortopedska pomagala nešto što je ortopedsko pomagalo i nešto što je obloga za rane) ili kad propiše pomagalo na "krivu" tiskanicu (npr. na tiskanicu za ortopedska pomagala propiše nešto što je obloga za rane)?
HZZO odgovara:
"Postoji posebna tiskanica za obloge za rane, trebate vratiti pacijenta doktoru."

16.03.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa dorađen je ispis faktura doznaka te dodan unos "Napomene" na veleprodajnom računu.
Napomenu unosite u pojedinačnom prikazu veleprodajnog računa klikom na gumb "Unos".


06.03.2012. Ortopedska pomagala

Primjetili smo da postoji nekoliko nepoznanica vezanih za obradu novih doznaka pa ponavljamo najvažnije:

 • Povezivanje doznaka
  - učitavanjem nove liste ortopedskih pomagala automatski smo povezali sve ISO šifre za pomagala koja smo mogli "jednoznačno" povezati sa starim šiframa (npr. sve Accu check trake imale su upisanu šifru EPSE259, a na novoj listi različite Iso šifre te ih zbog toga nismo mogli povezati). Ostalim pomagalima možete ručno upisati ISO šifru ili je učitati u opciji Registri -> Artikli u pojedinačnom prikazu klikom na opciju "Lista pomagala".
 • Cijena pomagala
  - HZZO je novim pravilnikom ukinuo ljekarničku uslugu, što znači da je Vaša "usluga" razlika cijene pomagala s liste i Vaše nabavne cijene. Razliku možete vidjeti prilikom obrade doznake na blagajni gdje je u koloni "NC+PDV" prikazana Vaša nabavna vrijednost, a u koloni "C. doznake" cijena s liste ortopedskih pomagala. Na pitanje zašto su neke cijene pomagala identične Vašoj nabavnoj cijeni provjerite s dobavljačem ili HZZO-om.
 • Obloge za rane
  - kod obloga za rane obvezan je podatak "Šifra veličine obloge" koja se koristi za izračun cijene pomagala jer sve obloge za rane na novoj listi imaju istu ISO šifru. "Šifru veličine obloge" za određeno pomagalo možete učitati u opciji Registri -> Artikli u pojedinačnom prikazu klikom na opciju "Lista pomagala" . Ukoliko liječnik propiše oblogu veću od 400cm2 HZZO pokriva cijenu do 400cm2, a ostalo tj razliku ljekarna. Sami odlučite isplati li Vam se izdavati takva pomagala. Liječnik i dalje može propisati do 10kom takvih obloga gdje će HZZO pokriti 10kom po 400cm2, a "ljekarna" 10 x razliku u cm2.
 • Unos pomagala preko barkoda
  - ako je u registru artikala upisana ISO šifra pomagala te ako je na tiskanici otisnut barkod, pomagalo na blagajni, umjesto ručnog upisivanja, možete unesti učitavanjem barkoda s tiskanice
 • Zamjensko pomagalo
  - ljekarnik može izdati „zamjensko?pomagalo koje je jednake ili niže cijene od propisanog pomagala (osim u slučaju pomagala za šećer ako je liječnik naveo da je ono ne zamjenjivo). Zamjensko pomagalo ima identično prvih 10 znamenaka ISO šifre sa šifrom propisanog pomagala, npr. zaštitni podmeta?za krevet za jednokratnu uporabu, šifre 090300102601, može zamijeniti Zaštitni podmeta?za krevet za jednokratnu uporabu šifre 090300102602.
  U slučaju izdavanja zamjenskog pomagala pacijent mora potpisati na zato predviđeno mijesto na tiskanici čime izjavljuje da pristaje na isporuku istovrsnog pomagala. U slučaju da je izdano zamjensko, istovrsno pomagalo, a na tiskanici nema potpisa pacijenta na za to predviđenom mjestu (točka V.), HZZO neće platiti pomagalo.
 • Ispravak "starih" doznaka
  - ako HZZO vrati staru doznaku zbog neispravne cijene ili količine istu je potrebno stornirati, a zatim na blagajni upisati tako da u polje VP (vrsta plaćanja) upišite ?strong>SD
  ? a u "C.doznaka" cijenu koja je vrijedila na dan izdavanja.

05.03.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjenjen je slog skupnog računa recepata ljekarne za magnetski medij (disketu) koji vrijedi od 05.03.2012. Najvažnije promjene su:

 • datum propisivanja recepata
  - obvezan podatak postaje "Datum propisivanja recepta" koji će se od sada na papirnate recepte unositi prilikom obrade recepata na blagajni (inicijalno postavljen na trenutni datum), a za elektronske recepte automatski pruzimati s CEZIH-a.
 • koeficjent posebnog standarda
  - ljekarne iz područja posebne državne skrbi osim ugovorenih sredstva iz ugovora s HZZO-om ostvaruju i dodatna novčana sredstva u skladu s Odlukom o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na način da se vrijednost postupaka u ljekarni uvećava množenjem s koeficjentom posebnog standarda koji se nalazi u dodatku ugovora.
  Molimo ljekarne koje su dobile navedeni dodatak ugovora od HZZO-a da obavezno upišu iznos koeficjenta posebnog standarda u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> eRecept - "Koeficjent za posebni standard" Koeficjent se nalazi u dodatku ugovora HZZO-a, članak 5.a i uvijek je manji od jedan.

02.03.2012. Ortopedska pomagala - tumačenje Pravilnika

Prenosimo Vam poveznicu na obavijest sa stranica Hrvatske ljekarničke komore vezanu uz tumačenje novog Pravilnika za ortopedska i druga pomagala:
Ortopedska pomagala - tumačenje pravilnika

29.02.2012. Promjena stope poreza PDV-a na 25%


Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.0.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa dodana je nova licenca od tvrtke Ericsson Nikola Tesla potrebna za izdavanje eRecepata stoga je iznimno važno da učitate novu verziju jer u protivnom od 01.03.2012. neće biti moguće spajanje na sustav CEZIH.

Od 01.03.2012. stupa na snagu sljedeće promjene vezane za rad ljekarni:

 • uvođenje novih stopa PDV-a
  - uvodi se opća stopa PDV-a od 25% te snižena stopa od 10 % za neke proizvode. Izmjene je potrebno napraviti 29. veljače 2012. godine nakon završetka radnog dana ili 1.ožujka 2012. godine prije početka radnog dana.
  Više o tome pogledajte na: Upute za promjenu stopa PDV-a. Molimo Vas da pažjlivo pročitate priložene upute i striktno slijedite propisanu proceduru mijenjanja stopa PDV-a.
 • novi pravilnik, nova lista ortopedskih i drugih pomagala, nove tiskanice te novi slog skupnog računa
  - u
  Narodnim novinama 7/12 od 16.01.2012.objavljen je Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, a u broju 23/12 od 24.02.2012. i Pravilnik o izmjenama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

  Najvažnije iz novog Pravilnika je:
  - nova Lista ortopedskih i drugih pomagala u kojoj su ažurirana pomagala koja se mogu propisivati na doznake, cijene pomagala te umjesto dosadašnjih šifri uvedene su nove "ISO šifre".
  - od 1. ožujka 2012. godine ne obračunava se ljekarnička usluga na izdavanje pomagala ve?je ona sastavni dio cijene pomagala.
  (" Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala." )
  Novu listu ortopedskih pomagala učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala - klikom na gumb "Internet".
  Više o radu s novim doznakama pogledajte na Ortopedska pomagala

 • Slanje Izvješća o prometu gotovih lijekova Agenciji za lijekove
  - u novoj verziji programa dodane su nove šifre lijekova potrebne za slanje izvješća o prometu gotovih lijekova za agenciju za lijekove. Više o tome pogledajte na:
  Izvješće o prometu gotovih lijekova za Agenciju za lijekove
 • ljekarne koje šalju podatke u knjgovodstvo prije slanja podataka obavezno moraju učitati novu verziju (1.9.0.0 ) programa za slanje podatka.
  Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

  1. Pokrenite program "Prijenos"
  2. Odaberite opciju Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
  3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.9.0.0)

24.02.2012. Promjene od 01.03.2012.

Od 01.03.2012. najavljene su sljedeće promjene vezane za rad ljekarni:

 • uvođenje novih stopa PDV-a
 • novi pravilnik, nova lista ortopedskih i drugih pomagala, nove tiskanice te novi slog skupnog računa
 • novi slog skupnog računa ljekarne (od 05.03.2012)

Sljedeći tjedan biti će objavljene detaljne upute vezane za uvođenje navedenih promjena te Vas molimo da redovito pratite naše novosti.

22.02.2012. Obavijest s CEZIHA (12:15)

Izvješćujemo Vas da je proces otklanjanja tehničkih problema na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH PZZ uspješno priveden kraju, te da središnji dio informacijskog sustava CEZIH PZZ radi uredno. Svima zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

22.02.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

17.02.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

16.02.2012. Obavijest s CEZIHA

Izvješćujemo Vas da je proces otklanjanja tehničkih problema na središnjem dijelu informacijskog sustava CEZIH PZZ uspješno priveden kraju, te da središnji dio informacijskog sustava CEZIH PZZ radi uredno. Svima zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

15.02.2012. OBAVIJEST ZA KONTAKT KORISNIČKE PODRŠKE

Zbog tehničkih poteškoća sustav Kontakt centra 062 11 22 33 nije u mogućnosti primati Vaše pozive te molimo za korisničku podršku zovite na direktne telefone:
Brojevi telefona HZZO-a za podršku po područnim uredima

15.02.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.
Molimo Vas da ne uspostavljate VPN konekciju (lokoti?s Vašim imenom) ve?samo pokrenite program EskulapWin.

08.02.2012. Obavijest s CEZIHA - Kontakt centar HZZO-a

Radi unapređivanja sustava Kontakt centra HZZO-a jedinstveni telefonski broj službe pomoći korisnicima 062 11 22 33 u subotu 11.02.2012 povremeno neće biti dostupan.
Brojevi koji će u subotu 11.02.2012 biti u dežurstvu su:

 • 01/338-9906
 • 01/379-5642
 • 01/233-4498

06.02.2012. Agencija za zaštitu osobnih podataka

Temeljem zahtjeva Agencije za zaštitu osobnih podataka u nadogradnji programa EskulapWin 16.02.2011. ugradili smo provjeru lozinki korisnika za prijavu u program EskulapWin (Lozinka mora biti dugačka najmanje šest znakova, mora sadržavati najmanje jedno slovo i najmanje jednu znamenku, lozinka se mora mijenjati najmanje svakih šest mjeseci). Upravo iz tog razloga će Vas progrom uskoro obavjestiti o isteku trenutne lozinke i zatražiti promjenu, tj. upis nove lozinke.

U podizboru "Sistem" dodana je opcija "Promjena lozinke" gdje svaki korisnik može promijeniti svoju lozinku. Kako ne bi došlo do pogreške prilikom promjene lozinke potrebno je prvo upisati staru, a zatim dva puta novu lozinku.

NAPOMENA: Promjena lozinke odnosi se isključivo na lozinku za ulazak u program EskulapWin i nema nikakve veze s PIN-om za prijavu na sustav CEZIH

30.01.2012. Pravilnik o ortopedskim pomagalima - novi datum primjene

Na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, održanoj 30. siječnja 2012. godine donesena je Odluka da će se Pravilnik o ortopedskim pomagalima početi primjenjivati od 01. ožujka 2012. godine.

23.01.2012. Evidencija plaćanja HZZO-a

Evidencija plaćanja HZZO-a nova je opcija programa EskulapWin i služi za automatsko evidentiranje uplata HZZO-a. Preduvjet za korištenje ove opcije je da ljekarna od HZZO-a dobije specifikaciju uplate u "excel datoteci" te instaliran program Microsoft Excel na računalu na kojem će se koristiti navedena evidencija. Microsoft Excel je dio paketa pod nazivom "Microsoft Office" i ne dolazi s standardnom instalacijom windows programa.

Više o tome pogledajte klikom na link : Evidencija plaćanja HZZO-a

17.01.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

14.01.2012. Obavijest s CEZIHA

Trenutno postoje poteškoće u provjeri polica osiguranja na središnjem dijelu informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

12.01.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.20.16).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Umanjenje faktura iz prošle (zaključene) knjigovodstvene godine
- nakon otvaranja nove knjigovodstvene godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini (2012) .

Procedura ispravka recepata:

 1. otvorite opciju Dokumenti -> Fakture Rp. HZZO -> Prilozi prethodna godina
 2. odaberite period i pronađite prilog
 3. otvorite pojedinačni prikaz priloga i označite recepte koje treba umanjiti
 4. pritiskom na gumb "Umanjenje" program rasknjižava odabrane recepte i radi umanjenje u tekućoj knjigovodstvenoj godini (2012)
 5. recepte popravite u opciji Dokumenti -> Recepti -> Pojedinačno
 • Procedura ispravka eRecepata:

  Neaktivno osnovno osiguranje
  - u slučaju neaktivne police osnovnog osiguranja ne postoji mogućnost popravka eRecepta i jedino rješenje je brisanje eRecepta

  Neaktivno dopunsko osiguranje
  - obrišite ili upišite ispravan broj police dopunskog osiguranja (brisanjem broja police dopunskog osiguranja zadužujete blagajnu za iznos sudjelovanja 10,00 kn)

  Neispravna šifra oslobađanja
  - obrišite ili upišite ispravnu šifru oslobađanja od sudjelovanja (brisanjem šifre oslobađanja od sudjelovanja zadužujete blagajnu za iznos sudjelovanja 10,00 kn)

  Neispravna cijena HZZO
  - jedinična cijena i doplata HZZO-a mijenja se klikom na gumb "Promjena cijene" na odabranom receptu. Cijena HZZO i doplata ažurira se iz Registra artikala stoga prije promjene obavezno provjerite da li je cijena HZZO-a i doplata odabranog lijeka ispravno upisana u registru artikala.


 • Procedura ispravka papirnatog recepata:
  Ako je na receptu kriva količina, naziv ili bilo koji drugi podatak koji utjeće na financijsko stanje, tada je potrebno :
  - obrisati recept
  - taksirati recept na blagajni
  - u receptima pojedinačno promjeniti datum izdavanja na orginalni datum recepta

6. U opciji Dokumenti -> Fakture -> Fakturiranje postavite fakturiranje recepata do 01.01.2012 i fakturirajte recepte

NAPOMENA : Podaci iz prethodne godine mogu se pregledavati u opciju Sistem -> Prethodna godina ali ih nikako ne smijete mijenjati jer je 2011. godina zaključena i sve promjene rade se u tekukućoj godini.

11.01.2012. Obavijest s CEZIH-a

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. Intenzivno se radi na otklanjanju istih.

09.01.2012. Izdavanje lijekova na ponovljivi recept

Ponavljamo obavijest HZZO-a od 21.veljače 2011. godine vezanu za izdavanje lijekova na ponovljivi recept:

Propisivanje lijekova na ponovljivi recept opisano je u članku 12. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine" broj 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11 i 16/11) te je u st. 4 navedeno da:
"U slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešču, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ako prema procjeni izabranog doktora propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osigurane osobe i koja neće dovesti ddo ugrožavanja njezinog zdravlja, a uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari."

Kada se radi o ponovljivom receptu, pravo na ponovno izdavanje lijeka osigurana osoba ostvaruje u jednakim vremenskim intervalima, ovisno o tome za koje je vremensko razdoblje propisana terapija na recept, tako da osigurana osoba u ljekarni može podići lijek najranije 7 dana prije i najkasnije 15 dana nakon predviđenog termina ponovnog izdavanja lijeka na recept.

Ukoliko osigurana osoba propusti podići lijek unutar rokova opisanih u članku 16. navedenog pravilnika, bilo da se radi o prvom ili ponavnom izdavanju lijeka, ljekarnik temeljem navedenog recepta ne smije izdati lijek nego je recept potrebno stornirati, a osiguranu osobu uputiti na pregled liječniku budući da se nije pridržavala uputa o načinu korištenja lijeka.

03.01.2012. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.20.14).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa u opciji Receptura -> Blagajna klikom na gumb "Pacijent" dodan je prikaz izdanih recepata i doznaka iz prethodne godine. Izdani recepti i doznake prikazuju se upisom matičnog broja ili imena pacijenta te klikom na gumb "Traži". U prikazanoj tablici vidljiv je naziv lijeka, datum izdavanja, količina, broj ponavljanja ako se radi o ponovljivom lijeku, tip izdavanja - recept/doznaka, broj recepta ili broj odobrenja doznake i serijski broj recepta ili broj potvrde doznake.


02.01.2012. Izdavanje ponovljivih recepata iz prethodne godine

Molimo Vas da provjerite da li Vam je u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> eRecept uključen parametar "Prikaži ponovljive recepte iz prethodne godine" (kao na slici)

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082