Promjena PDV-a

Promjena stope poreza PDV-a na 25%

U nastavku je opisana procedura prelaska na nove stope PDV-a od 10% i 25%. Početak primjene stope je od 1.ožujka 2012. godine pa navedene izmjene morate napraviti 29. veljače 2012. godine nakon završetka radnog dana ili 1.ožujka 2012. godine prije početka radnog dana.

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. – 34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Ako slijedite proceduru prelaska generirat će se Zapisnik o promijeni cijena u kojemu će biti vidljivi svi artikli koji mijenjaju tarifu, stanje zaliha tih artikala, stara i nova tarifa PDV-a te stara i nova cijena. Da li je to ekvivalentno inventuri molimo Vas da se konzultirate sa Vašim knjigovodstvom. Ako Vas navedeni zapisnik ne zadovoljava napravite inventuru robe i repromaterijala tako da izjednačite stanje zaliha i proknjižite inventure.

Procedura mijenjanja tarifa PDV-a

1. Proknjižite sve dokumente

2. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" proknjižite sve nivelacijske razlike od početka godine (od 01.01.2012)

3. Ako želite napravite inventuru robe i repromaterijala (konzultirajte se s Vašim knjigovodstvom)

4. Napravite potpunu arhivu

5. Promjenite tarifnu grupu artiklima koji spadaju u Tarifu T10 - dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisima. Što je asortiman dječje hrane u smislu Zakona o PDV-u, informirajte se kod Vašeg knjigovođe ili proučite Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu u NN 74/2008. Neki dobavljači dostavili su nam popis dječje hrane s novim stopama poreza koje možete pogledati na sljedećim linkovima:

AWT, HiPP, Humana, Medika, Milupa

Prebacivanje artikala u Tarifu T10 radi se u opciji "Cjenik -> Promjena tarifnih grupa". Označite sve artikle iz koji prelaze u tarifu T10 i pritisnite tipku "Enter" ili kliknite na gumb "Promijeni" u alatnoj traci. U prikazanom prozoru za novu tarifnu grupu odaberite T10, izaberite "Rekalkuliraj maloprodajne cijene" ili "Zadrži maloprodajne cijene" i kliknite na gumb "U redu" (Program će kod instalacije nove verzije automatski dodati tarife T10 i T25 u Registar Tarifnih grupa, a ako ih tamo nema, možete ih dodati ručno. )


6. U opciji "Registri -> Tarifne grupe" prebacite preostale artikle iz Tarife T23 u Tarifu T25. U donjem lijevom uglu klikom na gumb "Prebaci tarifu"

U prikazanom prozoru program će sam odabrati staru "T 23" i novu tarifu "T 25" te za način rekalkuliranja (zadržati ili rekalkulirati dosadašnje maloprodajne cijene) inicijalno postaviti na "Rekalkulirati maloprodajne cijene". Ako ne želite rekalkulirati maloprodajne cijene odaberite opciju "Zadrži maloprodajne cijene".

U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena smanjuje se postotak marže, a u slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a povećava se maloprodajna cijena. Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj poslovnoj politici.

Klikom na gumb "U redu" program će prebaciti artikle iz Tarife T23 u Tarifu T25 i generirati nivelacijske razlike, te nakon par sekundi ispisati poruku "Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu". Program će također automatski promijeniti tarifu repromaterijalu koi je u tarifi T 23.

7. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" obavezno proknjižite novonastale nivelacijske razlike.

8. Štampajte Zapisnik o promjeni cijena i/ili Inventure.

Štampanje naljepnica s cijenama iz Zapisnika o promjeni cijena (ako ste izabrali opciju rekalkulacija cijena)

Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.

1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gumb "Štampanje naljepnica" (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082