Promjena PDV-a

Promjena stope poreza PDV-a

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. – 34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Ako slijedite proceduru prelaska generirat će se Zapisnik o promijeni cijena u kojemu će biti vidljivi svi artikli koji mijenjaju tarifu, stanje zaliha tih artikala, stara i nova tarifa PDV-a te stara i nova cijena. Da li je to ekvivalentno inventuri molimo Vas da se konzultirate sa Vašim knjigovodstvom. Ako Vas navedeni zapisnik ne zadovoljava napravite inventuru robe i repromaterijala tako da izjednačite stanje zaliha i proknjižite inventure.

Procedura mijenjanja tarifa PDV-a:

1. Proknjižite sve dokumente

2. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" proknjižite sve nivelacijske razlike od početka godine

3. Ako želite napravite inventuru robe i repromaterijala (konzultirajte se s Vašim knjigovodstvom)

4. Napravite potpunu arhivu

Prebacivanje artikala u drugu PDV tarifu radi se u opciji "Cjenik -> Promjena tarifnih grupa". Označite sve artikle koji prelaze u drugu tarifu i pritisnite tipku "Enter" ili kliknite na gumb "Promijeni" u alatnoj traci. U prikazanom prozoru odaberite novu tarifnu grupu, izaberite "Rekalkuliraj maloprodajne cijene" ili "Zadrži maloprodajne cijene" i kliknite na gumb "U redu".U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena mijenja se postotak marže, a u slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a mijenja se maloprodajna cijena. Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj poslovnoj politici.

Klikom na gumb "U redu" program će generirati nivelacijske razlike, te nakon par sekundi ispisati poruku "Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu".

7. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" obavezno proknjižite novonastale nivelacijske razlike.

8. Štampajte Zapisnik o promjeni cijena i/ili Inventure.

Štampanje naljepnica s cijenama iz Zapisnika o promjeni cijena (ako ste izabrali opciju rekalkulacija cijena)

Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.

1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gumb "Štampanje naljepnica" (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082