PharmacyHospital - Artikli

Artikli

Uređenje registra artikala

Inicijalno unešeni šifrarnik ljekarne potrebno je prije početka rada provjeriti/urediti:
U opciji Registri - > Artikli nalazi se kompletan popis artikala ljekarne koji se sastoji od dolje navedenih načina prikaza:

 1. Tablični prikaz
  - u tabličnom je prikazana tablica svih artikala i njihovih podataka. Tablica se može sortirati po željenoj koloni (klikom miša na naziv kolone), prilagoditi prikaz kolona (desnim klikom miša na željenu kolonu može se odabrati brisanje kolone), promjeniti redosljed kolona (pritiskom miša i povlačenjem kolone na željenu poziciju), označavanje željenih artikala (klikom miša na redni broj ispred naziva artikla) i štampanje odabranih artikala (odabirom opcije "Štampaj") 2. Pojedinačni prikaz
  - služi za pojedinačno uređenje ili upis podataka novog artikla. Sadrži sve parametre potrebne za unos novog artikla:


  Obvezni podaci su Naziv, Tarifa, Konto, Oznaka za izvještaje i Jedinica mjere.
  Podatke artikala s liste lijekova moguće je odabirom opcije "Lista lijekova" automatski preuzeti u novi ili postojeći artikl.

  Prilikom uređenja artikala posebno je važno obratiti pozornost na podatak "Faktor pretvorbe" koji služi za oznaku jedininične količine artikla. Na primjeru gore prikazane slike, faktor pretvorbe za artikl Flukanazol je 10 iz razloga što se u jednoj kutiji nalazi 10 tableta. Artkl Flukanazol će u tome slučaju od dobavljača dolaziti kao količina kutije, npr. 1 komad , a knjiženjem primke na stanje će biti upisano 10 komada . Isto tako prilikom naručivanja, ako odjel naručuje 10 tableta klavaxa, program će prema dobavljaču poslati količinu za narudžbu 1 komad . Za sve ostale opcije programa (narudžbe, izvještaje, izdatnice...) koristi se jedinična količina artikla!

 3. BIS prikaz
  - ovdje postavljate parametre koji su potrebni za komunikaciju s vanjskim sustavima bolničkog i poslovnog sustava. Na primjer ako je artikl antibiotik potrebno mu je postaviti parametar "Antibiotik".
  - ako se na odjelima bonice, u programu BIS koristi terapija pacijenta obavezno postavite parametar "Ordinira se u BIS-u"
  - pod parametrom "Oznaka materijala" postavlja se parametre kao što su "Donacija" ili "Izvan liste lijekova"  Svaka promjena napravljena na artiklu sikronizira se s bolničkim i poslovnim sustavom.
  Pravilo za slanje artikla u BIS/PIS je da je ugovorena ili hzzo ili nabavna cijena veća od 0,00.
  Artikli koji imaju upisanu cijenu 0,00 na ugovorenoj, nabavnoj i HZZO cijeni, biti će prenešeni u BIS/PIS samo ako imaju oznake:
  • donacija (aktiviran parametar)
  • nula za HZZO (aktiviran parametar)
  • prenosi se u BIS/PIS s cjenom 0,00 (može se aktivirati samo ako su aktivirani parametri Donacija i Nula za HZZO)
  • ne fakturira se (aktiviran parametar)
  • fakturira se (isključen parametar)
  Sve transakcije/promjene na artiklima vidljive su historijatu tj. opciji Povezivanje - > Artikli: Ljekarna->BIS: 4. Skladišna kartica
  - prikazuje sve transakcije odabranog artikla u željenom periodu:

Promjena faktora pretvorbe


- izmjena faktor pretvorbe izvodi se:

Promjena se izvodi upisom novog faktora pretvorbe te odabirom opcije "U redu":

Program automatski preračunava zalihe na način da ih povećava ili umanjuje ovisno o upisanom faktoru pretvorbe. Deaktiviranjem parametra "Preračunaj zalihe" zalihe se neće promjeniti.
Odabirom opcije "U redu" program radi sljedeće:

 1. stvara se artikl s novim faktorom pretvorbe i novom BIS šifrom
  (svi ostali parametri prenešeni su s starog artikla)
 2. u slučaju da na starom artiklu postoji zaliha stvara se parcijalna inventura u kojoj se prenose zalihe na novi artikl
 3. stari artikl se postavlja u neaktivno stanje

NAPOMENA: O promjeni faktora pretvorbe potrebno je obavijestiti i ostale korisnike sustava, posebice ako se artikl nalazi na ugovoru s dobavljačem.

Na primjer faktor pretvorbe za artikl Flukanazol je 10 iz razloga što se u jednoj kutiji nalazi 10 tableta. Artkl Flukanazol će u tome slučaju od dobavljača dolaziti kao količina kutije, npr. 1 komad, a knjiženjem primke na stanje će biti upisano 10 komada. Isto tako prilikom naručivanja, ako odjel naručuje 10 tableta klavaxa, program će prema dobavljaču poslati količinu za narudžbu 1 komad. Za sve ostale opcije programa (narudžbe, izvještaje, izdatnice...) koristi se jedinična količina artikla!

Deaktivacija artikla
- odabirom opcije "Neaktivan" u pojedinačnom prikazu imate mogućnost deaktiviranja artikala koji se više ne koriste. Neaktivne artikle više nije moguće koristiti u transakcijama, ali njegova materijalna kartica ostaje. Prilikom inicijalizacije nove radne godine artikal ostaje u prethodnoj godini tj. ne prenosi se u novu godinu i time se registar artikala automatski čisti.

Upis magistralnih pripravaka

Magistralni pripravci ne prenose se automatski već ih je potrebno upisati u program. Da bi definirali pripravak potrebno je u opciji Registri -> Artikli odabirom opcije "Novi" dodati artikl s parametrom "Mag. pripravak ":- svi artikli s oznakom "Mag. pripravak" nalaze se u opciji Laboratorij -> Receptura. U pojedinačnom prikazu željenog pripravka upisuju se njegove komponente:

- izrada spremljenih magistralnih pripravaka izvodi se u opciji Laboratorij -> Radni nalog na način da odaberete opciju "Novi", odaberete željeni pripravak, a zatim upišete količinu za izradu:

- odabirom opcije "Izlaz" program će izraditi neproknjiženi "Radni nalog", a njegovim knjiženjem izraditi željenu količinu (razdužiti komponente pripravka) te stvoriti zapis u opciji Laboratorij -> Laboratorijski dnevnik:Višestruki unos parametara artikala

Ako želite postaviti određeni parametar za više artikala odjednom, predlažemo Vam da koristite opciju "Promjeni" u tabličnom prikazu svih artikala.
Višestruki upis parametara izvodite tako da označite željene artikle, a zatim odabirom opcije "Promjeni" odaberete jedan od željenih parametara:

Odabirom opcije "Postavi" program će na sve označene artikle postaviti odabrani parametar

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082