E-RECEPT

Dohvat eRecepta

Postupak dohvaćanja eRecepta:

  1. u opciji Receptura -> Blagajna kliknite na gumb "E-recept" ili na tipkovnici pritisnite na tipku F4


  2. upišite Matični broj osigurane osobe
  3. klikom na "U redu" program će prikazati eRecepte/eDoznake odabranog pacijenta koji su spremni za izdavanje (ne prikazuje recepte i doznake rezervirane u drugoj ljekarni)

Opis ostalih opcija:

Razlika u prikazu eRecepata ovisno o uključivanju/isključivanju parametra "Prikaži recepte jedan po jedan"

Isključen parametar "Prikaži recepte jedan po jedan"

- isključivanjem parametra program će prikazati sve recepte pacijenta odjednom. (slika dolje)

U zaglavlju ekrana prikazani su podaci pacijenta:

Ispod podataka pacijenta prikazan je popis lijekova sa sljedećim podaci:Ispod popisa lijekova postavljen je parametar "Prikaži recepte prije izdavanja" koji služi da nakon odabira opcije "Izdaj označene" program pojedinačno otvori svaki recept koji je prethodno bio označen za izdavanje.
Uključivanjem ove opcije otvara se svaki recept pojedinačno sa svim podacima gdje još jednom možete odabrati koji recept želite izdati, a od kojega želite odustati.


NAPOMENA: Parametri "Prikaži recepte jedan po jedan" na dohvatu recepta te "Provjera barkodom" i "Prikaži recepte prije izdavanja" na prikazu dohvaćenih podataka se mogu uključivati/isključivati ovisno o potrebama korisnika, što znači da ako na primjer aktivirate provjeru barkodom, ona će biti uključena na svakom dohvatu recepta dok je ne isključite.

Uključen parametar "Prikaži recepte jedan po jedan"

- uključenjem parametra program će prikazivati pojedinačno recepte, jedan po jedan na kojem je nakon provjere podataka potrebno odabrati jednu od prikazanih opcija Izdaj, Odustani, Rezerviraj...
Na ovom načinu rada zadržali smo izgled papirnatog recepta tako da će program osim inicijalnih podataka prikazivati i boje ovisno o tipu recepta (plavi ili crveni)
Prednost ovog načina u odnosu na prikaz svih recepata odjednom je u tome što na ovaj način detaljno pregledavate eRecept jedan po jedan ali nedostatak je što ne znate koliko recepata pacijent ima te što podatke pacijenta, npr. dopunsko osiguranje (ako liječnik nije upisao) morate upisivati na svaki recept posebno. Isto tako ako postoji više recepata potrebno je više puta odabrati opciju "Izdaj" koja je u predhodno opisanoj opciji automatizirana na jedan klik miša. Ostale funkcionalnosti su u principu iste.


Dodatne informacije o propisanom lijeku na eReceptu

Prikaz smjernice
- ako na dohvaćenom eReceptu za propisani lijek postoji smjernica na važećoj listi lijekova tada će se na eReceptu prikazati gumb "Smjernica". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za smjernicu lijeka.

Prikaz defekture lijeka
-
ako na dohvaćenom eReceptu propisani lijek postoji na listi defekture (poremećaj opskrbe tržišta) tada će se na eReceptu prikazati gumb "Defektura". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za defekturu lijeka.
Poremećaj opskrbe tržišta, tj defekture lijekova objavljuje HZZO. Listu poremećaja opskrbe tržišta potrebno je periodično učitavati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije "Internet".

Prikaz pisma zdravstvenom djelatniku
-
ako na dohvaćenom eReceptu za propisani lijek postoji pismo zdravstvenom djelatniku tada će se na eReceptu prikazati gumb "Prikaz zd.". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za pismo lijeka.
Pisma zdravstvenom djelatniku objavljuje HZZO. Pisma je potrebno periodično učitavati u opciji Cjenik -> Pisma zdravstvenom djelatniku odabirom opcije "Internet".NAPOMENA: Ako koristite dohvat eRecepata s isključenom opcijom "Prikaži recepte jedan po jedan" tada će se (ako postoje podaci) na inicijalnom ekranu, u kolonama Smjernice, Defekture i Pisama zd. prikazati opcija "Prikaži"
(Odabirom opcije "Prikaži" ovisno o koloni u kojoj se nalazi otvorit će se dodatne informacije odabranog lijeka):

 

Izdavanje lijekova na ponovljivi recept

Propisivanje lijekova na ponovljivi recept opisano je u članku 12. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine" broj 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11 i 16/11) te je u st. 4 navedeno da:
"U slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešču, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ako prema procjeni izabranog doktora propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osigurane osobe i koja neće dovesti ddo ugrožavanja njezinog zdravlja, a uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari."

Kada se radi o ponovljivom receptu, pravo na ponovno izdavanje lijeka osigurana osoba ostvaruje u jednakim vremenskim intervalima, ovisno o tome za koje je vremensko razdoblje propisana terapija na recept, tako da osigurana osoba u ljekarni može podići lijek najranije 7 dana prije i najkasnije 15 dana nakon predviđenog termina ponovnog izdavanja lijeka na recept.

Ukoliko osigurana osoba propusti podići lijek unutar rokova opisanih u članku 16. navedenog pravilnika, bilo da se radi o prvom ili ponavnom izdavanju lijeka, ljekarnik temeljem navedenog recepta ne smije izdati lijek nego je recept potrebno stornirati, a osiguranu osobu uputiti na pregled liječniku budući da se nije pridržavala uputa o načinu korištenja lijeka.

Pošto u projektnoj dokumentaciji CEZIH-a piše da je valjanost ponovljivih e-Recpata 150 + 15 dana u opciji „Sistem=>Opcije i parametri=>e-Recepti“ ugradili smo parametar „Broj dana prije isteka ponovljivih recepata“ gdje se može definirati broj dana valjanosti ponovljivih recepata. Parametar je, zbog umanjivanja rizika vraćanja recepata od strane HZZO-a inicijalno postavljen na 150 dana.

Dnevnik izdavanja (referentni datum sljedećeg podizanja lijeka)

HZZO-u i Hrvatskoj ljekarničkoj komori poslali smo sljedeći upit:

Poštovani, molimo Vas pojašnjenje vezano za rokove u kojima pacijent može realizirati ponovljivi recept.

Primjer:
- prvo izdavanje 01.04.,  pacijent dobije lijek za terapiju od 30 dana (po dnevniku sljedeće izdavanje 01.05., a lijek može podići od 23.04. do 15.05)
- drugo izdavanje, pacijent dođe u ljekarnu 14.05. i dobije količinu koja mu je dovoljna za slijedećih 30 dana.

Koji datum se računa kao datum sljdećeg izdavanja?

30.05. (gledano od prvog izdavanja) ili

13.06 (gledano od zadnjeg izdavanja)?  

Vezano za upit HZZO se očitovao pozivanjem na Dopis Direkcije KLASA: 530-02/10-01/141, URBROJ: 338-01-12-11-14, od 21. veljače 2011. godine gdje se referenciraju na Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept i čl. 12. st. 4. gdje piše:
„U slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ako prema procjeni izabranog doktora propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osigurane osobe i koje neće dovesti do ugrožavanja njezinoga zdravlja, a uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari.“ uz dodatak da osigurana osoba lijek može podići najranije 7 dana prije i najkasnije 15 dana nakon predviđenog termina ponovnog izdavanja lijeka na recept . Navedeni Dopis objavljen je i na stranicama HLJK 02.03.2011. te ponovo 11.07.2012. godine.

Zbog nedobivanja eksplicitnog odgovora na postavljeni upit, u program smo, u slučaju da pacijent želi podići lijek više od 7 dana prije te više od 15 dana nakon termina za podizanje lijeka (gledano od zadnjeg podizanja) ugradili upozorenje da nema pravo na lijek, ali dozvoljavamo da ga ljekarnik/ca izda.

Poništavanje recepta

Recept za kojeg utvrdite da se, bilo po pravilima struke ili pravilima osiguravatelja, ne smije izdati niti u jednoj ljekarni, potrebno je poništiti.
Recept se poništava klikom na „ Poništi “ nakon kojeg imate mogućnost upisati razlog poništavanja koji će biti prosljeđen liječniku koji je propisao recept.

Izdavanje „zamjenskog lijeka“

Zamjenski lijek možete izdati samo u slučaju ako je lječnik to dozvolio. Program prepoznaje takve slučajeve te na takvim receptima desno od naziva lijeka prikaže gumb „ Promjeni “.

Za prikaz zamjenskih lijekova postoje dva načina, jedan koji prikazuje sve zamjene unutar generičke skupine i drugi koji prikazuje sve po grupi lijeka definiranog na listi lijekova.
Parametar za aktivaciju ili promjenu nalazi se u opcijama i parametrima pod karticom "eRecept"- "Zamjena na receptu po šifri grupe"

 

U oba prikaza program zelenom/crvenom bojom upozorava na lijek koji se po pravilima HZZO-a može zamjeniti. Crveno znači da je cijena zamjenskog lijeka viša od orginalno propisanog i ne bi se smjelo zamjeniti dok zelena boja prikazuje lijekove koji su niže cijene od orginalno propisanog.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082