PharmacyHospital - Integracija

Postupak uvođenja sustava PharmacyHospital

Uređenje registra artikala

Inicijalno unešeni šifrarnik ljekarne potrebno je prije početka rada provjeriti/urediti:
U opciji Registri - > Artikli nalazi se kompletan popis artikala ljekarne koji se sastoji od dva načina prikaza:

Tablični prikaz

- u tabličnom je prikazana tablica svih artikala i njihovih podataka. Tablica se može sortirati po željenoj koloni (klikom miša na naziv kolone), prilagoditi prikaz kolona (desnim klikom miša na željenu kolonu može se odabrati brisanje kolone), promjeniti redosljed kolona (pritiskom miša i povlačenjem kolone na željenu poziciju), označavanje željenih artikala (klikom miša na redni broj ispred naziva artikla) i štampanje odabranih artikala (odabirom opcije "Štampaj")Pojedinačni prikaz

- služi za pojedinačno uređenje ili upis podataka novog artikla. Obvezni podaci su Naziv, Tarifa, Konto i Jedinica mjere. Pošto se u programu sve vodi na jedinične komade, prilikom uređenja artikala posebno je važno obratiti pozornost na podatak "Faktor pretvorbe" koji služi za oznaku jedininične količine artikla. Npr. na primjeru dolje prikazane slike, faktor pretvorbe za artikl Klavax je 14 iz razloga što se u jednoj kutiji nalazi 14 tableta. Artkl klavax će u tome slučaju od dobavljača dolaziti kao količina kutije, npr. 1 komad, a knjiženjem primke na stanje će biti upisano 14 komada. Isto tako prilikom naručivanja, ako odjel naručuje 14 tableta klavaxa, program će prema dobavljaču poslati količinu za narudžbu 1 komad. Za sve ostale opcije programa (narudžbe, izvještaje, izdatnice...) koristi se jedinična količina artikla!
BIS prikaz
- služi za pojedinačno uređenje i upis podataka za komunikaciju s BIS programom
- da bi artikl bio vidljiv u programu BIS (na odjelima bolnice) obavezno postavite parametar "Ordinira se u BIS-u"Ako želite postaviti određeni parametar za više artikala odjednom, predlažemo Vam da koristite opciju "Promjeni" u tabličnom prikazu svih artikala.
Višestruki upis parametara izvodite tako da označite željene artikle, a zatim odabirom opcije "Promjeni" odaberete jedan od željenih parametara:

Odabirom opcije "Postavi" program će na sve označene artikle postaviti odabrani parametar.

Upis magistralnih pripravaka

Magistralni pripravci ne prenose se automatski već ih je potrebno upisati u program. Da bi definirali pripravak potrebno je u opciji Registri -> Artikli odabirom opcije "Novi" dodati artikl s parametrom "Mag. pripravak ":- svi artikli s oznakom "Mag. pripravak" nalaze se u opciji Laboratorij -> Receptura. U pojedinačnom prikazu željenog pripravka upisuju se njegove komponente:Upis postavki dobavljača za narudžbe

Ako do sad niste radili internetsko naručivanje robe, kontaktirajte dobavljače (Medika, Oktal, Phoenix, Medical...) koji imaju mogučnost slanja narudžbi i zaprimanja računa putem interneta te zatražite pristupne podatke. Dobiveni pristupni podaci upisuju se u opciji Registri -> Registar dobavljača na način da se pozicionirate na željenog dobavljača

Provjera/Upis ugovora dobavljača

Ugovori dobavljača su prenešeni u program PharmacyHospital, a pregled i provjeru možete izvršiti u opciji Dokumenti -> Ugovori:U tabličnom prikazu opcije "Ugovori" vidljivi su svi upisani ugovori u odabranom periodu, a u pojedinačnom prikazu sve stavke ugovora.

Provjera/Podešavanje odjelnih skladišta

Odjelna skladišta prenešena su u program PharmacyHospital, a pregled i provjeru možete izvršiti u opciji Registri -> Odjelno skladište:


Provjera/Podešavanje mjesta troška

Oznake mjesta troška prenešeni su u program PharmacyHospital, a pregled i provjeru možete izvršiti u opciji Registri -> Mjesto troška:NAPOMENA: Jedno odjelno skladište može imati više mijesta troška ali mjesto troška može biti samo za jedno skladište!

Izrada inventure u ljekarni

Inventura je postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje zaliha robe i magistralnih pripravaka u bolničkoj ljekarni. Postupak unosa stvarnog stanja zalihe ljekarne obvezan je za početak rada.
Popisna lista za unos inventurnog (stvarnog) stanja zaliha štampa se odabirom opcije "Štampaj" u opciji Zalihe -> Inventurna lista. Nakon upisa stanja na inventurnu listu potrebo je u programu PharmacyHospital napraviti sljedeće:
1. u opciji Zalihe -> Obrada inventure odabirom opcije "Novi" otvorite novu inventuru
2. stanje s popisne liste
upišite u kolonu "Invent. stanje"
3. nakon unosa stanja spremite promjene odabirom opcije "Izlaz"
4. odabirom opcije "Knjiži" prokjižite unešenu inventuru


 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082