EskulapWin - Jedinica mjere

Jedinica mjere i količina u jedinici mjere

Definiranje Jedinice mjere i Količine u jedinici mjere u EskulapWin-u

Jedinica mjere i količina u jedinici mjere mogu se pojedinačno unijeti u opcijama:
    Registri => Artikli : Kalkulacija
    Cjenik => Kalkulacija prodajne cijene : Pojedinačno

Tipčini artikli imaju sljedeće vrijednosti:

Kod artikala koji se "razbrajaju" tj. koji imaju broj jedinica mjere veći od jedan Jedinicu mjere i Količinu u jedinici mjere ne treba upisivati jer program na naljepnicu već ispisuje jediničnu cijenu
Ako za artikle koji se "razbrajaju" želite unijeti Jedinicu mjere i Količinu u jedinici mjere onda u Količinu u jedinici mjere treba upisati jedan.

Jedinica mjere i količina u jedinici mjere mogu se unijeti za više artikala odjednom u opcijama:

tako da se označe artikli i klikne na gumb "Jedinica mjere" ili na gumb "Količina u j.m."U opcijama Registri => Artikli : Tablično i Cjenik => Kalkulacija prodajne cijene : Tablično pritiskom na funkcijsku tipku F8 prikazat će se artikli s nepotpuno upisanom Jedinicom mjere ili Količinom u jedinici mjere tj. artikli koji imaju unesen samo jedan od ova dva podatka.

Naljepnice s cijenama za tipčne artikle izgledaku ovako:

Ljekarne koje imaju Centralni registar mogu učitati Jedinicu mjere i Količinu u jedinici mjere s njega pod uvjetom da su podaci na njemu ažurirani i da je na Centralnom registru dopušteno usklađivanje.
Uputa za unos jedinica mjere preko centralnog registra

Ljekarne moraju "odobriti" usklađivanje u opciji Sistem => Opcije i parametri : Pozadinski procesi klikom na gumb "Izaberi podatke".

Podaci se usklađuju u opciji Centralni registar => Povezivanje artikala klimom na gumb "Auto iz CR".


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 06 083, http://www.edborel.hr, e-mail: podrska@edborel.hr