Eskulap - Fakturiranje recepata

Fakturiranje recepata HZZO

Provjera recepata

Prije nego što pokrenemo fakturiranje recepata u opciji "Dokumenti" -> "Recepti HZZO" -> "Pojedinačno" provjerimo ispravnost recepata te ima li problematičnih recepata (problematični recepti su oni recepti na koje nije dobiven odgovor od sustava CEZIH da je recept realiziran):

Recepte provjeravamo klikom na tipku 'provjeri' u donjem desnom uglu prikaza. Nakon što smo kliknuli na tipku program će prikazati sve recepte koji ne zadovoljavaju uvjete za fakturiranje.
Na niže prikazanoj slici vidimo da na receptima nedostaju određeni podaci (polja podataka koji nedostaju označeni su crvenom bojom) kao što su MKB šifra i šifra doktora.
Upisivanjem podataka koji nedostaju program neće više prikazivati recepte te možemo nastaviti na sljedeći korak provjere.

NAPOMENA: RECEPTI KOJI SE PROVJEROM CRVENE U NAZIVU ISPRAVLJATE KLIKOM NA 'AŽURIRAJ USLUGU'!

U kartici "Problematični" nalaze se oni recepti na koje nije dobiven odgovor od sustava CEZIH da je recept realiziran. Kako bi popravili navedene recepte kliknemo na tipku "Ponovno slanje" u donjem lijevom kutu prikaza.
NAPOMENA: Slanje recepate na CEZIH ponekad može potrajati nekoliko minuta. Ukoliko nakon isteka određenog vremena, recepti ne budu poslani na CEZIH, morati ćete ih nazvati te s njima provjeriti u kojem se statusu recepti nalaze.

Fakturiranje

U opciji "Dokumenti" -> "Fakture" -> "Fakturiranje" prikazati će se prozor u kojem odabirate do kojeg datuma želite fakturirati recepte:

Odabirom datuma otvara se prozor u kojem su prikazane sve fakture raspodijeljene po kategorijama i propisanim pravilima fakturiranja od strane HZZO-a:

Klikom na tipku "Automatsko fakturiranje" u gornjem desnom kutu prikaza (prikazano na prethodnoj slici) otvara se prozor u kojem odabirete što želite fakturirati. Klikom na tipku "U redu" program će sam fakturirati sve recepte:

Nakon fakturiranja potrebno je provesti postupak digitalnog potpisivanja kao i slanja faktura na HZZO portal, o tome više u uputi:
Digitalno potpisivanje faktura recepata

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082