Umanjenje fakture

Umanjenje faktura recepata i doznaka HZZO

Umanjenje faktura RECEPATA

U opciji Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Fakture, pod opcijom "Prilozi" nalazi se pregled svih priloga fakturama HZZO-u u tekućoj godini. U ovoj opciji se izvodi umanjenje faktura te rasknjižavanje recepata (vraćanje u sustav ljekarne).
Kad HZZO vrati jedan ili više recepata, a prizna ostatak fakture radi se umanjenje fakture. Vraćeni (nepriznati) recepti se rasknjiže (vrate u sustav ljekarne), poprave te ponovo fakturiraju.

 Postupak umanjenja fakture:

 

Storno faktura DOZNAKA

U opciji Dokumenti -> Doznake HZZO-> Fakture nalazi se pregled svih faktura HZZO-u u tekućoj godini. U ovoj opciji se izvodi storno faktura te rasknjižavanje doznaka (vraćanje u sustav ljekarne).
Kad HZZO vrati doznaku zbog financijske pogreške (kriva cijena, količina) fakture radi se storno fakture. Vraćena (nepriznata) doznaka se rasknjiži (vrate u sustav ljekarne), popravi te ponovo fakturira.

  Da bi napravili storno fakture doznake

NAPOMENA: Ispravci koji ne utječu na financijsku ili materijalnu promjenu možete izvoditi u opciju Dokumenti -> Doznake HZZO-> Doznake pozicioniranjem na željenu doznaku te odabirom opcije "Doznaka" u donjem desnom uglu ekrana. Nakon ispravka knjižite tj. fakturirajte navedenu doznaku.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082