Promjena PDV-a

Promjena stope poreza PDV-a na 5% za bezreceptne OTC lijekove

Stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u kojim će se izjednačiti porezna stopa za sve lijekove, ona će se za bezreceptne lijekove s 01.01.2019. smanjiti sa 25% na 5%

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. – 34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Ako slijedite proceduru prelaska generirat će se Zapisnik o promijeni cijena u kojemu će biti vidljivi svi artikli koji mijenjaju tarifu, stanje zaliha tih artikala, stara i nova tarifa PDV-a te stara i nova cijena.

Procedura promjena tarifa PDV-a

Za lakši odabir željenih artikala preporučamo da u opciji Registri -> Artikl označite sve bezreceptne OTC lijekove, a zatim odabirom opcije "OTC lijek" postavite parametar "Da":U opciji Cjenik -> Promjena tarifne grupe sortirajte artikle po koloni "OTC lijek", označite artikle s oznakom OTC lijek, a zatim odaberite opciju "Promjeni":

Na novootvorenom dijalogu odaberite novu tarifnu grupu "T5", a ovisno o poslovnoj odluci ljekarne, odaberite želite li promjenit ili zadržat maloprodajne cijene

U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena smanjuje se postotak marže, a u slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a povećava se maloprodajna cijena. Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj odluci!

Odabirom opcije "U redu" program će odabranim artiklima promjeniti tarifnu grupu, stvoriti zapisnik o promjeni cijene te nakon par sekundi ispisati poruku "Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu".

Štampanje naljepnica s cijenama iz Zapisnika o promjeni cijena (ako ste izabrali opciju rekalkulacija cijena)

Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.

1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gumb "Štampanje naljepnica" (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082