Lista lijekova

Pregled liste lijekova

O listi lijekova obavještavamo Vas nakon objave u Narodnim novinama", tj. dostavom datoteka s promjenama od strane HZZO-a. Listu učitamo u program ljekarne, a na Vama je sljediti postupak ažuriranja, tj. ažurirati listu na dan stupanja na snagu.

Na listi su uključene cijene s " Tajne liste posebno skupih lijekova HZZO-a " i cijene s " OLL Liste "
Trenutno na listi objavljenoj od HZZO-a ne postoji podatak da li je PSL lijek dodan ili obrisan s liste posebno skupih lijekova, istome neće automatski biti postavljena/ukinuta oznaka materijala već je navedeno potrebno napraviti "ručno".
Ako se lijek briše s liste lijekova, isti će biti postavljen u neaktivno stanje ukoliko u trenutku ažuriranja ne postoji na zalihi ljekarne
Prikaz lijekova koji imaju zalihu, a brišu se s liste lijekova moguće je prikazati i ispisati prije ažuriranja liste pod opcijom "Obrisani s liste", a kasnije odlučiti što s njima
Promjene nastale ažuriranjem liste biti će poslane u BIS/PIS s datumom liste, a ne s datumom kad radite ažuriranje

Nova lista te pregled promjena u odnosu na dosadašnju listu možete pregledati u opciji Registri -> Lista lijekova HZZO:

U navedenoj opciji inicijalno je prikazana kompletna lista, a pritiskom na opcije na dnu ekrana prikazat će se slijedeće :

"Osnovna" - program će prikazati samo osnovnu listu lijekova
"Dopunska" - program će prikazati samo dopunsku listu lijekova
"Prikaži grupe" - program će prikazati ATK grupe

Također možete promjeniti prikaz liste lijekova na ekranu, tako da program pritiskom na :

Novi na listi - prikazuje artikle koji su novi na listi ili artikle koji su promjenili ATK šifru
NAPOMENA : Novi artikli na listi ne dodaju se automatski u registar ljekarne. Ako želite dodati novi artikl s liste, potrebno ga je dodati u opciji Registri -> Registar artikala.
Obrisani s liste - prikazuje artikle koji se skidaju s liste
NAPOMENA : u trenutku ažuriranja liste lijekova, artikli koji se brišu s liste i nemaju zalihu u ljekarni , automatski će biti postavljeni u neaktivno stanje.
Smanjenje cijena - prikazuje artikle kojima se smanjuje cijena HZZO
Povećanje cijena - prikazuje artikle kojima se povećava cijena HZZO

U svim navedenim opcijama možete sortirati kolone i štampati označene ili sve prikazane artikle.

Ažuriranje liste lijekova hzzo

Da bi promjene s liste bile unešene u registar ljekarne lista lijekova se obavezno treba ažurirati:
Ažuriranje je postupak u kojem program po ATK šifri lijeka ažurira sve cijene u registru ljekarne prema cijenama na listi lijekova.
Listu možete ažurirati na kraju radnog dana prije datuma stupanja liste na snagu ili na dan liste prije početka rada.
Ako odaberete ažuriranje prije datuma početka važenja nove liste npr. 02.08.2019, program će u ljekarni ažurirati cijene lijekova ali će promjene poslati u BIS sustav s datumom početka primjene od kada lista stvarno stupa na snagu, npr. 03.08.2019!

Lista se ažurira odabirom opcije " Ažuriraj "

Na prikazu promjena koje će se ažurirati potrebno je još jednom odabrati opciju " Ažuriraj "

 

Ažuriranje posebnih cijena lijekova

Za posebne cijene lijekova koje HZZO dogovori s dobavljačima, a ne nalaze se na listi možete napraviti sljedeće:

Pilot projekt - cijena lijeka po pakiranju
- za potrebe pilot projekta za koji HZZO zahtjeva fakturiranje cijene lijeka po pakeiranju, u pojedinačnom prikazu opcije registra artikala dodan je parametar "Cijena lijeka za orginalno pakiranje"
Pošto se prema pravilima HZZO-a svi lijekovi fakturiraju po jediničnim cijenama, za potrebe pilot projekta navedeni parametar potrebno je aktivirati za sve artikle za koje je potrebno fakturirati ili ažurirati cijenu lijeka po cijeni pakiranja. Navedeni parametar koristi se za buduća ažuriranja lista lijekova te unosa novih artikala za potrebe pilot projekta.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082