Eskulap - faq

Evidencija radnog vremena

Uvod

Zakon o radu , koji je na snazi od 1. siječnja 2010. godine, propisuje dužnost poslodavca da na propisani način vodi evidenciju o radnicima prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima . Pravilnik se primjenjuje od 1. lipnja 2010. godine, izmjena Pravilnika je na snazi je od 1. svibnja 2011. godine. Poslodavac je dužan sve evidencije prema Pravilniku dostaviti inspektoru rada na njegov zahtjev.

Propust poslodavca da vodi evidenciju na propisani način ili ako na zahtjev inspektorata ne dostavi tražene podatke, predstavlja najteži prekršaj (prema članku 294. ZR-a) za kojeg su propisane novčane kazne za pravnu osobu od 61.000 do 100.000 kn, a za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu kazna od 7.000 do 10.000 kn.

Pravilnikom je propisano da se podaci o radnicima (ranija "matična knjiga") čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti. Evidenciju o ostalim osobama koji nisu u radnom odnosu poslodavac je dužan ažurno voditi od dana početka njihovog rada do prestanka rada, a istu evidenciju se potrebno čuvati najmanje tri godine. Evidencija o radnom vremenu vodi se po razdobljima isplate plaće i naknade plaće. Svi podaci u evidenciji moraju biti dostupni najkasnije sedam dana od datuma datuma rada. Evidencija o radnom vremenu se mora čuvati najmanje tri godine i uvid u podatke poslodavac mora omogućiti na zahtjev radnika.

 

jghj

 

 

Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082