Centralno naručivanje

 

Za sada putem centralne narudžbe internetom se mogu ispostaviti narudžbe prema sljedećim dobavljačima:

Izrada narudžbe prema Centralnom registru započinje u ljekarni, u programu EskulapWin na način da se svi artikli stave u jednu skupnu narudžbenici prema dobavljaču "Centralni registar" te pošalju preko interneta kao što bi to napravili prema bilo kojem drugom dobavljaču.

Nakon što ljekarne pošalju narudžbenice iz ljekarničkog programa one su vidljive u programu CentralRegistry u opciji Narudžbe -> Narudžbe iz ljekarni - pojedinačno.

Kad stignu sve narudžbe ljekarni izrađuje se skupna narudžba u opciji Narudžbe -> Narudžbe iz ljekarni - skupno odabirom opcije "Učitaj" u dnu ekrana. Na novoprikazanom ekranu potrebno je odabrati narudžbe ljekarni koje želite prenjeti u novu skupnu narudžbu, a zatim odabrati "U redu".

Program stvara novu skupnu narudžbenicu za odabrane ljekarne u opciji Narudžbe -> Narudžbe iz ljekarni - skupno.
U pregledu analitike prikazani su nazivi artikla na centralnom registru i nazivi iz ljekarne


Narudžbe koje se u Centralnome registru zaprime iz ljekarni prije slanja dobavljačima se obrade na način da se ljekarnama osigura ispravna isporuka robe tj. isporuka onih artikala u količinama koje je ljekarna poslala u narudžbi.
Da bi se ovo osiguralo mora se zadovoljiti nekoliko uvjeta:

a) Ispravna povezanost šifre artikla u ljekarni i šifre artikla na Centralnome registru (ne smije se dogoditi da je npr. Andol 100 (artikl u ljekarni) povezan u Centralnome registru s npr. Nuk četkom za bočicu jer će u ljekarnu stići Nuk četka, a ne Andol 100). Prije slanja narudžbe provjeravaju se sve veze između ljekarne i Centralnog registra kako bi se umanjila mogućnost pogreške.

b) Ispravna povezanost šifre artikla u Centralnome registru i šifre artikla kod dobavljača (u protivnome se može dogoditi isto kao u prethodnome slučaju). Ovaj dio je problematičan za kontrolu obzirom je ova veza između artikala vidljiva u zasebnom dijelu programa-uvode se novi načini autokontrole. Nove šifre se uparuju ručno (preciznije), a prvo uparivanje je napravljeno automatski te je do sada detektirano oko 60 pogrešno povezanih artikala (i ispravljeno).

c) Ispravno poslana količina (kod razbrojanih šifri) kako bismo znali da li naručujemo originalna pakiranja ili pojedinačne artikle (primjer: GAZE-može se naručiti 1 gaza ili orig.pakiranje od npr 8 gaza).

d) Jasno otvorena šifra artikla u ljekarni (vrijedi za stare šifre artikala) što podrazumijeva točan i potpun naziv artikla koji se naručuje kako bi se šifra koja eventualno nije uparena s Centralnim registrom mogla upariti bez dodatnog kontakta s ljekarnama (primjer: KATETER URINSKI NELATON CH16-nedostaje podatak o dužini katetera i materijalu (silikon ili lateks))

e) Šifra artikla mora biti dodijeljena ispravnome primarnome dobavljaču tj. svaki artikl ima svog primarnog dobavljača i centralna nabava će ga prvo pokušati naručiti od primarnog dobavljača, a u slučaju defekture od idućeg dobavljača koji taj isti artikl ima raspolaloživ za naručivanje, a sukladno potpisanim ugovorima o nabavi. Ovaj podatak se dodijeljuje centralno i neovisan je o ljekarni tj. centralno se donosi odluka od koga će se naručiti
pojedini asortiman (ovisno o potpisanim ugovorima)

Povezivanje artikala (crveno označenih) izvodi se odabirom opcije "Poveži",a odabir dobavljača na način da označite željene artikle te odaberete jednu od opcija - Medika (F5), Medical (F6), Oktal (F7), Phoenix (F8), Ostali (F9).
Dodatne provjere i opcije koje možete koristiti u pripremi skupne narudžbe su:

Nakon provjere svih artikala i parametara za naručivanje označite sve artikle koje želite isporučiti putem internet narudžbenice, a zatim odaberite opciju "Knjiži".
Prije stvaranja narudžbenica prema dobavljačima program će prikazati "Rekapitulaciju po dobavljačima" u kojoj je potrebno odabrati za koje dobavljače želite stvoriti narudžbenicu.

U opciji Narudžbe -> Narudžbe prema dobavljačima za odabrane dobavljače program će stvoriti i automatski poslati narudžbe.

Provjeru naručenih količina možete provjeriti odabirom opcije "Osvježi prikaz" u analitici skupne narudžbe (na ekranu gore desno) ili odabirom opcije Defekture koja služi za provjeru i ponovno učitavanje potvrđenih količina i defektura iz poslanih narudžbenica. Da bi se defekture učitale potrebno odabrati opciju "Osvježi prikaz".

Ako iz nekog razloga slanje narudžbe nije uspjelo potrebno je u pojedinačnom prikazu svake narudžbe označiti sve artikle te odabirom opcije "Internet" pokušati ponovno slanje.
Nakon uspješno poslane narudžbe i dobivenih odgovora o isporučenim količinama dobavljača (provjera u skupnoj narudžbi) potrebno je proknjižiti sve dokumente vezane za narudžbu (Narudžbe iz ljekarni skupno, Narudžbe iz ljekarni pojedinačno)

Tek nakon proknjiženih narudžbi obavijestite ljekarne (ili se dogovorite s ljekarnama nakon koliko da provjere status ) da učitaju potvrđene količine narudžbe.
Učitavanje statusa narudžbe u programu EskulapWin se izvršava ulaskom u pojedinačni prikaz narudžbenice ili ako se već nalazite u pojedinačnom prikazu tada odabirom opcije "Status u CR".

Plavo označeni artikli u pojedinačnom prikazu narudžbenice su artikli dodani na strani Centralnog registra (akcija, popunjavanje narudžbe zbog rabata...)

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082