Lista lijekova

Učitavanje liste lijekova hzzo s interneta

1. U programu EskulapWin otvorite opciju "Registar -> Lista lijekova HZZO"
2. Za učitavanje nove Liste lijekova kliknite na gumb "Internet"3. Učitavanjem liste na ekranu je inicijalno prikazana kompletna lista, a pritiskom na opcije na dnu ekrana prikazat će se slijedeće :

"Osnovna l." - program će prikazati samo osnovnu listu lijekova
"Dopunska l." - program će prikazati samo dopunsku listu lijekova
"Samo na recept" - program će prikazati listu lijekova koji se izdaju na recept (bez bolničke liste)

Također možete promjeniti prikaz liste lijekova na ekranu, tako da program pritiskom na :

Novi na listi - prikazuje artikle koji su novi na listi ili artikle koji su promjenili ATK šifru
Skinuti s liste - prikazuje artikle koji se skidaju s liste
Prijelaz Osn.->Dop. - prikazuje artikle koji prelaze s Osnovne na Dopunsku listu lijekova
Prijelaz Dop.->Osn. - prikazuje artikle koji prelaze s Osnovne na Dopunsku listu lijekova
Povećanje cijena - prikazuje artikle kojima se povećava cijena HZZO
Smanjenje cijena - prikazuje artikle kojima se smanjuje cijena HZZO
Nepromjenjena cijena - prikazuje artikle kod kojih nije došlo do promjene cijene HZZO
Centralni registar - prikazuje usporednu listu naziva lijeka iz liste lijekova te iz registra artikala s opcijom povezivanja istih
Nivelacije - prikazuje nivelacije trenutnih zaliha ljekarni koje će nastati nakon ažuriranja liste lijekova

Pod opcijom "Nivelacije" možete koristiti podopciju "Napravi snimku" koja služi za spremanje trenutnog stanja zaliha artikala ljekarne koji će promjeniti cijenu s novom listom lijekova.
Osim trenutne snimke zaliha možete definirati i automatsku snimku stanja zaliha na određeni dan.
Automatska snimka definira se u opciji Sistem - Raspored zadataka odabirom opcije "Novi", a zatim upisom željeni parametara:

Pregled snimki vidljiv je u opciji Dokumenti -> Snimka HZZO nivelacije:


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082