EskulapWin - Ambalaza_utrosak

Izvješće o količinama i vrstama ambalaže stavljene na tržište

Uvod

U Narodnim novinama 88/2015 od 12. kolovoza 2015. godine objavljen je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži po kojem su ljekarne obvezne Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostaviti izvješće o količinama i vrstama ambalaže stavljene na tržište (Obrazac AO10).
Obveza prijave Fondu nastaje u trenutku prodaje proizvoda, što znači da se u očevidnik stavljaju količene i masa ambalaže prodanih magistralnih pripravaka.
Izvješće se šalje kvartalno ili godišnje, ovisno o količini ambalaže stavljene na tržište.

Na internetskim stranicama HLJK objavljeno je tumačenje koje u cijelosti prenosimo:
PRAVILNIK O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU (NN broj: 88/15)
Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu proizvođaču, unosniku i uvozniku propisana je obveza dostave podataka kao i plaćanju naknade prema vrsti i količini ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske i to najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za proteklu godinu, odnosno kvartalno najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli kvartal.

Također, Pravilnikom je propisano da je obveznik plaćanja naknade dužan o uvozu/unosu ili stavljanju na tržište kontinuirano voditi vlastitu poslovnu evidenciju temeljem koje na odgovarajućem obrascu dostavlja potrebne podatke Fondu.
Sukladno odredbama Pravilnika malim proizvođačem se smatra onaj koji godišnje stavlja na tržište manje od:
300 kg ambalaže od stakla,
100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom,
50 kg ambalaže od metala,
50 kg ambalaže od plastike,
50 kg ambalaže od drva,
50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala                                                            

Imajući u vidu sve gore navedeno, ljekarne odnosno ljekarničke ustanove protekom svakog kvartala trebaju vidjeti o kojim se količinama ambalažnog materijala radi.
Ukoliko ne prelaze propisane minimalne količine, što ih čini „malim proizvođačem“, mogu dostaviti  godišnju prijavu. Prijava se podnosi Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80 (http://www.fzoeu.hr/). Međutim, ukoliko protekom kvartala količine ambalažnog materijala stavljenog na tržište prelaze minimalne količine, dužni su iste prijavljivati kvartalno.

HLJK je na svojim internetskim stranicama također objavila tumačenje u kojem je navela što sve spada u ambalažu za koju Fondu za zaštitu okoliša tre dostaviti izvješće u kojem između ostalog piše:

U vezi sa Zaključkom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se ljekarnama nalaže dostava godišnjih izvješća uvoznika (unosnika) i/ili proizvođača s podacima o količini i vrsti uvezenih, unesenih i/ili proizvedenih proizvoda pakiranih u ambalažu i stavljenih na tržište Republike Hrvatske za 2013 i 2014. nakon konzultacija s Fondom obavještavamo Vas sljedeće:

Budući da prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu(NN 88/15) koji je sukladan s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu te Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999.) ljekarna može imati status uvoznika/unosnika i proizvođača potrebno je ispuniti očevidnik .

Ako ljekarne ne uvoze alhohol ili neke druge proizvode već se opskrbljuju na domaćem tržištu, potrebno je o tome obavijestiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dopisom koji se poziva na KLASU i UR.BROJ Zaključka koji je dostavljen u ljekarnu.

Ljekarne u smislu gore navedenog Pravilnika jesu proizvođači jer izrađuju galenske i magistralne pripravke koje pakiraju u ambalažu, a koja postaje ambalaža ljekarne u trenutku kada se u istu stavi proizvod.
Obveza prijave Fondu kod proizvođača odnosno ljekarne nastaje u trenutku prodaje proizvoda
. To znači da u očevidnik ne treba stavljati nabavljenu, a neiskorištenu ambalažu.

Pod ambalažu također spadaju vrećice s logom ljekarne u koje ljekarne stavljaju lijekove koje kupuju građani, i njih je potrebno prijaviti na propisanom izvješću.

Upute i kontakt broj fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti:
http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_za_ambalazu_i_ambalazni_otpad/

Pripremne radnje u programu EskulapWin

Artikli
-
u opciji Registri -> Artikli - pojedinačno željenim artiklima koji su ambalaža (vrećice) odredite vrstu ambalaže i masu u gramima (upisuje se masa jedinične količine neovisno o broju jedinica mjere ambalaže)

Repromaterijal
-
u opciji Registri -> Repromaterijal - pojedinačno repromaterijalu koji je ambalaža (boce, kutije,...) odredite vrstu ambalaže i masu u gramima (upisuje se masa jedne boce, kutije,.... neovisno o broju jedinica mjere ambalaže)

Kreiranje izvješća

U opciji Izvještaji -> Ambalaža kliknite na gumb "Novi", postavite početni i završni datum perioda za koji želite kreirati izvješće te klikinite na gumb "Osvježi"
Program će prikazati tablicu s količinama i masama (u gramima) po vrstama ambalaže:
Prikazane podatke možete prepisati u Obrazac AO10

VAŽNO: Program podatke o količinama i masama ambalaže stavljene na tržište uzima iz receptura magistralnih pripravaka i to za pripravke prodane u odabranom periodu i za repromaterijal kojmu je definirana vrsta i masa ambalaže. U izvješću NIJE uračunata ambalaža koja nije u recepturama magistralnih pripravaka (vrećice,... ) te nju u Obrazac morate dodati ručno.

Obrazac A01 - Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže

Obrazac možete preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
Obrazac AO10

Prijava se podnosi Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80.

Export tablice o u Obrazac AO10 (u excel formatu)

Ukoliko imate instaliran Microsoft Excel prikazanu tablicu možete prebaciti u Obrazac AO10 tako da u opciji Izvještaji -> Ambalaža -> Tablično kliknete na gumb " Excel "

U prikazanom prozoru odaberite mapu u koju želite spremiti izvješće te naziv datoteke


Slanje podataka u Centralni registar

Ljekarne koje koriste Centralni registar podatke o ambalaži stavljenoj na tržište mogu poslati u Centralni registar tako da u opciji Izvještaji -> Ambalaža -> Tablično kliknu na gumb "Pošalji u CR "

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082