Promjena PDV-a

Promjena stope poreza PDV-a na 13%

Početak primjene stope PDV-a od 13% je od 1.siječnja 2014. godine pa navedene izmjene morate napraviti prvi radni dan u knjigovodstvenoj godini (2.siječnja 2014.) godine prije početka rada.

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. – 34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Ako slijedite proceduru prelaska generirat će se Zapisnik o promijeni cijena u kojemu će biti vidljivi svi artikli koji mijenjaju tarifu, stanje zaliha tih artikala, stara i nova tarifa PDV-a te stara i nova cijena.

Procedura promjena tarifa PDV-a

Prvi radni dan u 2014. knjigovodstvenoj godini promjenite tarifnu grupu artiklima koji su trenutno u Tarifi 10 u Tarifu T13
(Program će kod instalacije nove verzije automatski dodati tarifu T13 u Registar Tarifnih grupa)

Prebacivanje artikala u Tarifu T13 radi se u opciji "Registri -> Tarifne grupe" klikom na gumb "Prebaci tarifu" u donjem lijevom uglu ekrana.

U prikazanom prozoru program će sam odabrati staru "T10" i novu tarifu "T13" te za način rekalkuliranja (zadržati ili rekalkulirati dosadašnje maloprodajne cijene) inicijalno postaviti na "Rekalkulirati maloprodajne cijene". Ako ne želite rekalkulirati maloprodajne cijene odaberite opciju "Zadrži maloprodajne cijene".

U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena smanjuje se postotak marže, a u slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a povećava se maloprodajna cijena. Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj poslovnoj politici.

Klikom na gumb "U redu" program će prebaciti artikle iz Tarife T10 u Tarifu T13 i generirati Zapisnik o promjeni cijena te nakon par sekundi ispisati poruku "Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu". Program će također automatski promijeniti tarifu repromaterijalu koi je u tarifi T10.

Štampajte Zapisnik o promjeni cijena.

Štampanje naljepnica s cijenama iz Zapisnika o promjeni cijena (ako ste izabrali opciju rekalkulacija cijena)

Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.

1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gumb "Štampanje naljepnica" (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082