Naručivanje robe preko interneta

Unos podataka za naručivanje robe i lijekova od dobavljača

Kontaktirajte željenog dobavljača te zatražite pristupne šifre za korištenje naručivanja robe i lijekova preko interneta, a zatim u opciji Registri -> Dobavljači pozicionirajte se na željenog dobavljača i u pojedinačnom prikazu, opciji „Internet narudžbe“ postavite sljedeće :

U "tabličnom" prikazu dobavljača kliknite na „Postavke Internet narudžbi“ te upišite korisničko ime, lozinku, šifru ustanove i šifru ljekarne dobivene od strane dobavljača.

 

Unos parametara dobavljača za unos primke preko diskete ili interneta

Ako unosite primke s diskete potrebno je upisati parametre za unos s diskete ili interneta:
U opciji Registri - > Dobavljači -> Pojedinačno - DISKETA

 

Učitavanje kataloga dobavljača

Dobavljači često mijenjaju svoje kataloge artikala, stoga je potrebno da katalog željenog dobavljača učitate jednom tjedno ili i češće ako u defekturi primjetite artikle s napomenom "Kriva šifra" ili "Storno artikl - ne koristi se".

Postupak učitavanja kataloga dobavljača je sljedeći :

Formiranje liste za narudžbu

Lista za narudžbu je popis svih artikala koje treba naručiti bez obzira na dobavljača. Ona se može percipirati kao kompjutorska zamjena za bilježnicu u koju se pišu artikli koje treba naručiti.

U programu EskulapWin lista za narudžbu može se formirati na tri načina:

•  ručno (ctrl + N)
•  iz minimalnih zaliha
•  iz pregleda izlaza.

Listu za narudžbu moguće je kreirati bilo kojom kombinacijom navedenih načina za formiranje liste.

Ručno dodavanje artikla na listu za narudžbu

U bilo kojoj opciji programa istovremeno pritisnite tipke Control (Ctrl) i slovo N. Na ekranu će se pojaviti dialog s tablicom u kojoj su prikazani artikli koji su već stavljeni na listu za narudžbu. Na kraj liste jednostavno dodate artikal i količinu koju želite naručiti. Ukoliko dodate artikal koji je već stavljen na listu za narudžbu, program će vas o tome obavijestiti i tražiti da potvrdite prethodno unesenu količinu ili da ponovo unesete količinu za narudžbu.
Ako prilikom rada na blagajni (izborom artikala) primjetite da nekog artikla nemate na zalihama možete ga dodati na "Listu za naručiti" tako da se pozicionirate na njega i pritisnete na gumb "Naručiti" ili na tipkovnici istovremeno pritisnete na tipke ALT i N. Program otvara listu za naručiti i automatski dodaje oznaćeni artikl. Upišite količinu za naručiti i pritisnite na gumb "U redu" ili na tipkovnici pritisnete tipku Escape (ESC).

Dodavanje artikala na listu za narudžbu iz minimalnih zaliha

Za svaki artikal u registru artikala može se definirati minimalna zaliha. Minimalna zaliha korisiti se za automatsko stavljanje artikala na listu za narudžbu u trenutku kad zaliha dođe na razinu ispod minimalne zalihe.

Artikli se stavljaju na listu za narudžbu u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti istovremenim pritiskom na tipke Alt i slovo M ili klikom lijeve tipke miša na gumb 'Iz minimalnih zaliha' nakon čega se pojavi dialog s tablicom svih artikala koji su trenutačno ispod minimalnih zaliha. U prikazanoj tablici treba označiti artikle koje želite naručiti i istovremeno pritisnuti tipke Alt i slovo U ili lijevom tipkom miša klinuti na gumb 'U redu' i artikli će biti dodani na listu za narudžbu s količinama koje su razlika između minimalne i trenutačne zalihe.

Dodavanje artikala na listu za narudžbu iz pregleda izlaza

Artikli se dodaju na listu za narudžbu u opciji Izvještaji -> Pregled izlaza. Artikli se mogu dodati na dva načina, pojedinačno i grupno. Kod pojedinačnog dodavanja moguće je mijenjati količinu za narudžbu dok se kod grupnog dodavanja naručuje količina koja je izašla u zadanom periodu.

Brisanje artikala s liste za narudžbu

Artikli se brišu s liste za narudžbu u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti tako da se u prikazanoj tablici označe artikli koje želite obrisati i lijevom tipkom miša klikne se na gumb "Briši" u alatnoj traci.

Procedura ispostavljanja narudžbi putem interneta

1. U opciji Dokumenti->Narudžbe->Narudžbenice u tabličnom pregledu postavite fokus na željenu narudžbenicu i pritisnite na gumb „Internet“.

2. Nakon spajanja na Internet pritiskom na „U redu“ proknjižite narudžbenicu ako ona nije prethodno proknjižena.

3. Program šalje odabranu narudžbenicu, čeka na odgovor od dobavljača (5-30 sekundi) i prikazuje rezultat da je narudžbenica uspješno poslana.


*Naziv datoteke se sastoji od slova N i broja narudžbe


4. U pojedinačnom prikazu narudžbenice u koloni „Potvrđeno“ program prikazuje artikle koji će biti isporučeni, a u koloni „Napomena“ prikazuje razlog zbog kojeg određeni artikli neće biti isporučeni u željenim količinama (kojih nema na skladištu ili koji nisu pronađeni).


NAPOMENA:
Ukoliko Vam se za vrijeme slanja narudžbe pojavi anti virusni program s pitanjem potrebno je postaviti opciju zapamti odgovor i „DA“. (Remember this answer – Yes)

Učitavanje primke s interneta

Primke željenog dobavljača učitavate preko interneta na sljedeći način:

NAPOMENA : ukoliko vodite dnevnik rokova artikala a rokovi se nisu učitali preko interneta potrebno je obavijestiti dobavljača

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082