Knjiženje specifikacija uplata HZZO

 

Program General Ledger omogućuje da se na temelju specifikacije plaćenih računa HZZO-a (u elektronskom obliku) automatski generira temeljnica. Proknjižavanjem takve temeljnice automatski se zatvaraju stavke u salda konti kupaca.

PREDRADNJE

Prije automatskog knjiženja specifikacije plaćanja HZZO-a treba:

•  Definirati direktorije (foldere) za spremanje specifikacija
•  U Opcijama i parametrima pridružiti definirane direktorije (foldere)
•  U Opcijama i parametrima definirati format računa HZZO
•  Definirati tip dokumenta (temeljnice)

 

Definiranje direktorija (foldera) za spremanje specifikacija

Za spremanje specifikacija HZZO-a potrebno je definirati direktorij (folder) i za osnovno i za dopunsko osiguranje HZZO.

Naša preporuka je da to bude:

Za detaljnije upute kako definirati nove foldere možete nazvati Ed Borel

Pridruživanje direktorija (foldera)

Pridruživanje direktorija izvodi se u podizboru:
“Sistem”=>”Opcije i parametri”=> “Direktoriji”

•  Kod parametra “Hzzo direktoriji “-“Osnovno“ kliknite lijevom tipkom miša na gumb “…“, pronađite definirani direktorij za spremanje specifikacija osnovnog osiguranja HZZO, kliknite lijevom tipkom miša na njega te kliknite na gumb “OK”
•  Kod parametra “Hzzo direktoriji “-“Dopunsko“ kliknite lijevom tipkom miša na gumb “…“, pronađite definirani direktorij za spremanje specifikacija dopunskog osiguranja HZZO, kliknite lijevom tipkom miša na njega te kliknite na gumb “OK”

Definiranje formata broja računa hzzo

Definiranje formata računa HZZO izvodi se u podizboru:
“Sistem”=>”Opcije i parametri”=> “Parametri”

•  U parametru “Format referentnog dokumenta (HZZO uplate)“ odaberite format broja računa za HZZO koji je upotrebi u vašoj ljekarni/ustanovi (Broj računa – Profitni centar ili Profitni centar – Broj računa)

Definiranje tipa dokumenta

Definiranje dokumenta izvodi se u podizboru:
“Registri”=>”Dokumenti”

•  U tabličnom prikazu kliknite lijevom tipkom miša na gumb “ Novi ” ili pritisnite tipku <Insert>
•  Upišite podatke dokumenta (obavezno uključite parametar “Analitika salda konti”)
•  Lijevom tipkom miša kliknite na gumb “U redu”

NAPOMENA: Kao dokument (tip temeljnice) za knjiženje specifikacija plaćanja HZZO-a može se koristiti i već postojeći (definirani), ali je bitno da ima uključen parametar “Analitika salda konti”.

KNJIŽENJE

Knjiženje specifikacije plaćanja HZZO-a izvodi se u 4 faze.

 1. Spremanje specifikacije s interneta u definirane direktorije (foldere).
 2. Učitavanje specifikacije u glavnu knjigu.
 3. Generiranje temeljnice na temelju specifikacije plaćanja HZZO-a
 4. Proknjižavanje temeljnice

 

SPREMANJE SPECIFIKACIJE U DEFINIRANE FOLDERE

Prvi korak je spremanje specifikacije iz elektronočke pošte (e-maila) u direktorij (folder). Spremanje specifikacije uplata HZZO analogno je spremanju bankovnih izvadaka (iz elektroničke pošte)

UČITAVANJE SPECIFIKACIJE

Učitavanje specifikacije u glavnu knjigu analogno je učitavanju bankovnih izvadaka.
Učitavanje specifikacije uplata HZZO-a izvodi se u podizboru
“Glavna knjiga”=>”Uplate HZZO”

 1. Odaberite osiguranje (osnovno ili dopunsko)
 2. Lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Učitaj datoteku“

GENERIRANJE TEMELJNICE

Sljedeći korak je generiranje temeljnice na temelju učitane specifikacije (analogno generiranju temeljnice na temelju učitanih dokumenata EskulapWina).
Generiranje temeljnice izvodi se u podizboru
“Glavna knjiga”=>”Uplate HZZO”

 1. Odaberite osiguranje (osnovno ili dopunsko)
 2. Odaberite konto kontrastavke (konto na koji je knjižena uplata HZZO po bankovnom izvatku)
 3. Odredite da li je konto kontrastavke dugovni (ako je konto kontrastavke prijelazni konto) ili potražni (ako je konto kontrastavke 1200)
 4. Odaberite tip dokumenta
 5. Odaberite profitni centar (ako je za konto kontrastavke definirano vođenje analitike po profitnim centrima)
 6. Odaberite poslovnog partnera (ako je za konto kontrastavke definirano vođenje analitike salda konti)
 7. Označite specifikaciju na temelju koje želite generirati temeljnicu I lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Knjiži”

PROKNJIŽAVANJE TEMELJNICE

Zadnji korak je proknjižavanje temeljnice generirane na temelju specifikacije.
Proknjižavanje temeljnice izvodi se u podizboru
“Glavna knjiga”=>”Knjiženje” i s njom se postupa kao i sa svakom drugom temeljnicom (upisnom ručno ili generiranom automatski).

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082