Eskulap - faq

Fakturiranje recepata HZZO

Automatsko fakturiranje

U opciji Dokumenti -> Fakture -> Fakturiranje postoji opcija Automatsko fakturiranje koja automatski radi sve radnje koje ste do sada morali raditi ručno, od fakturiranja recepata i konvencija, snimanja diskete, štampanja rekapitulacija za disketu, štampanja računa HZZO-u do štampanja priloga.

Automatsko fakturiranje pokrećete pritiskom na gumb Automatsko fakturiranje nakon čega se otvara prozor na kojem možete odabrati koje radnje želite raditi automatski. Inicijalno su postavljene sve opcije, tj. kompletno fakturiranje, potrebno je samo postaviti željeni broj kopija prilikom štampanja dokumenata.Pritiskom na gumb "U redu" program prvo počinje fakturiranje recepata i konvencija u zadanom periodu, zatim Vas traži da umetnete disketu za snimanje faktura, a nakon toga počinje sa štampanjem.
Redosljed štampanja je slijedeći : rekapitulacija za diskete, fakture za HZZO, prilozi za HZZO i na kraju fakture za računovodstvo.

Video primjer

Obično fakturiranje

FAKTURIRANJE RECEPATA I SANITETA

Fakturiranje recepata i saniteta izvodi se u opciji
“Dokumenti”=>”Fakture HZZO”=>”Fakturiranje”=>”Tablično”

Program će prikazati tabelu s receptima složenim po ispostavama i kategorijama

Po završetku pojavit će se poruka:

 

  Fakturiranje konvencija

Fakturiranje konvencija izvodi se u opciji
“Dokumenti”=>”Fakture HZZO”=>”Fakturiranje”=>”Pojedinačno”

Program će prikazati tabelu s receptima složenim po ispostavama i kategorijama

Štampanje faktura

Štampanje faktura izvodi se u opciji
“Dokumenti”=>”Fakture HZZO”=>”Fakture”=>”Tablično”

Zakon o računovodstvu omogućava ispis dokumenata elektroničkim putem koji su pravovaljani bez pečata i potpisa. U opciji Sistem->Opcije i parametri->Dokumenti u polje "Potpis na fakturi" upišite ime i prezime odgovorne osobe. Program će uz ime odgovorne osobe na fakturi upisati i tekst “Dokument pisan na računalu pravovaljan je bez potpisa i pečata”

Štampanje priloga

Štampanje priloga izvodi se o opciji
“Dokumenti”=>”Fakture HZZO”=>”Prilozi”=>”Tablično”

    Fakturiranje doznaka

Fakturiranje doznaka izvodi se u opciji
“Dokumenti”=>” Doznake

 

Taksiranje doznaka

Nova tiskanica doznake ujedno je i osobni račun pacijenta za HZZO. Budući da se zbog formata doznake ona ne može taksirati na štampaču za taksiranje recepata (TM950 ili TM930), doznake se taksiraju na laserskom printeru u opciji Dokumenti -> Fakture doznaka pritiskom na gumb „ Taksiraj “ (dolje desno).

NAPOMENA : Na laserskom printeru potrebno je znati na koju stranu papira printer štampa podatke, tako da ne štampate doznaku na krivu stranu. Ukoliko niste sigurni preporuka je da prvo odštampate na jednom običnom papiru.

 

Snimanje na disketu i štampanje faktura doznaka

Doznake je potrebno snimiti na disketu i odštampati rekapitulaciju (postupak je isti kao kod recepata). Označite doznake koje želite snimiti i pritisnite gumb „ Snimanje na disketu “, za štampanje rekapitulacije za disketu pritisnite na „ Štampaj “.

Za štampanje računa dopunskog osiguranja označite doznake s dopunskim osiguranjem (kolona „Dopunsko“) pritisnite na „Štampaj -> Pojedinačno“ i priložite uz taksiranu doznaku, tj. račun za osnovno osiguranje.

Snimanje diskete za HZZO

  Postupak snimanja :

 1. otvorite opciju Dokumenti -> Fakture HZZO -> Fakture za recepte, konvencije i sanitet ili Dokumenti -> Fakture  Doznaka za doznake
 2. označite fakture koje želite snimiti na disketu
 3. umetnite praznu disketu u disketnu jedinicu
 4. kliknite gumb Snimanje na disketu ispod tabele (ili pritisnite tipak ALT + N ) i pr ogram će snimiti podatke na disketu i prikazati dijalog Labela za disketu
 5. Pogram snima dvije datoteke; jednu sa svim označenim fakturama, a drugu sa svim prilozima fakturama. Nazivi datoteka posebno su strukturirani prema specifikaciji HZZO-a. Datoteka sa fakturama ima u nastavku imena slovo "S", dok datoteka sa prilozima ima u nastavku slovo "R".
 6. kliknite gumb U redu (ili pritisnite tipku ENTER ).

Nakon snimanja diskete, moguće je štampati rekapitulaciju računa za disketu.

Da bi štampali rekapitulaciju računa za disketu

 1. kliknite gumb Štampaj na alatnoj traci (ili pritisnite kombinaciju tipaka CTRL + P ), Prikazat će se dijalog Print za podešavanje ispisa.
 2. za štampanje rekapitulacije računa za disketu kliknite gumb Print u dijalogu Print .

 

Čitanje sadržaja diskete

Da bi pročitali podatke sa diskete

 1. otvorite opciju Dokumenti -> Fakture HZZO -> Fakture ,
 2. u disketnu jedinicu umetnite disketu kojoj želite vidjeti sadržaj,
 3. kliknite gumb Čitanje sa diskete u donjem dijelu tabele (ili pritisnite kombinaciju tipaka ALT + Č ), Prikazat će se dijalog Open u kojem je prikazan sadržaj diskete kao na sljedećoj slici. Nazivi datoteka posebno su strukturirani prema specifikaciji HZZO-a. Datoteka sa fakturama ima u nastavku imena slovo "S", dok datoteka sa prilozima ima u nastavku slovo "R".
 4. odaberite naziv datoteke (fakture ili priloge) koju želite prikazati i pritisnite tipku ENTER Prikazat će se prozor Datoteka: (naziv datoteke) .

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082