Ponovljivi recepti

PONOVLJIVI RECEPTI

Na ponovljivi recept može se izdati lijek koji je namijenjen za potrebe trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću. Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za vremensko razdoblje liječenja dulje od mjesec dana, npr. za terapiju kroz 2, 3 ili više mjeseci, a najduže za terapiju do 180 dana (do 6 mjeseci). Na ponovljive recepte ne smiju se propisivati lijekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari.
Važno je osiguranu osobu upozoriti da će lijek, koji joj bude propisan na ponovljivi recept, moći podizati isključivo u istoj ljekarni.

Pri propisivanju lijeka za kronično liječenje, izabrani doktor na tiskanici recepta obavezno mora, u slučaju da želi da se izdavanje lijeka ponovi, naznačiti oznaku "repetatur" ili "ponoviti", uz obvezu naznake broja ponavljanja (brojem i riječima) - npr. ponoviti 3x (tri puta).
Recept vrijedi za prvo izdavanje lijeka, te za onoliki broj puta ponavljanja izdavanja lijeka koliko je naznačeno na receptu
.
Ako izabrani doktor medicine pored oznake "repetatur" ili "ponoviti" ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još jedanput (kao da je upisano 1 ponavljanje).
Recept može biti običan ili ponovljiv od 1 do najviše 5 puta, što znači da se lijek na jedan recept može podignuti 1, 2 ili najviše 6 puta.

Primjer : Na jedan recept se može propisati 1 kutija lijeka od 30 tbl (doziranje: 1x1 tbl dnevno). Ako na ponovljivom receptu izabrani doktor naznači da se takav recept može ponoviti još 5 puta, to konkretno znači da osigurana osoba prvi puta lijek dobije za terapiju kroz mjesec dana, a nakon toga osnovom istog recepta izdavanje se može ponoviti još 5 puta. Lijek će se u tom slučaju na isti recept podignuti 6 puta. Na taj način jednim receptom osiguranoj osobi je omogućena terapija kroz razdoblje od 180 dana. Ako na receptu piše npr. «ponoviti još 2x (dva puta)», to znači da se lijek izdaje ukupno 3 puta.

PRVO IZDAVANJE PONOVLJIVOG RECEPTA

Pri prvom dolasku pacijenta u ljekarnu s ponovljivim receptom postupak je sljedeći :

Osigurana osoba stječe pravo na ponovno izdavanje lijeka u otprilike jednakim vremenskim intervalima zavisno o vremenskom razdoblju za koji joj je terapija propisana (to može biti npr. svakih 30 dana, 40 dana, 90 dana itd.), ali ne ranije od 7 dana od prethodnog izdavanja.NAKNADNO (DRUGO, TREĆE,...)IZDAVANJE LIJEKA NA PONOVLJIVI RECEPT

Pošto je pacijent prilikom prvog dolaska ostavio recept u ljekarni, a Vi ste ga s prvom fakturom poslali HZZO-u, pacijent pravo na ponovno izdavanje lijeka dokazuje zdravstvenom iskaznicom.

PREGLED RECEPATA
Ponovljivi recepti nalaze se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno - i označeni su zelenom bojom.
Ako na dnu ekrana isključite filter "Ponovljivi", na ekranu će ostati samo "obični" recepti.

U tabličnom prikazu opcije Dokumenti -> Recepti HZZO -> Grupno, za svaku grupu (ispostavu i kategoriju) vidljivo je koliko je ukupno recepata te koliko je od toga ponovljenih (bez tiskanice), a koliko recepata s tiskanicom.

U opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponavljanje prikazani su samo ponovljivi recepti (za odabrani period).
Tu možete vidjeti koliko je još od svakog recepta ostalo za izdavanje.
Ako isključite filter "Aktivni", program će prikazati i realizirane ponovljive recepte.

PREGLED PRETHODNIH IZDAVANJA
U opciji Receptura -> Blagajna kliknite na gumb "Ponavljanje Rp." ili pritisnite na tipkovnici na tipku "F8", a zatim utipkavanjem matičnog broja (ili broja osigurane osobe - bez razmaka) ili imena pacijenta program će prikazati ponovljive recepte tog pacijenta. Pozicioniranjem na željeni recept te pritiskom na gumb "Prethodna izdavanja" na ekranu će se prikazati sva izdavanja ponovljivog recepta.

PRESKOK IZDAVANJA PONOVLJIVOG RECEPTA

-
ako pacijent ne preuzme ponovljivi recept u navedenom roku terapije te dođe u vrijeme kada bi već trebao preuzeti drugo ponavljanje potrebno je napraviti "preskok" izdavanja. Preskok izdavanja se radi prilikom unosa ponovljivog recepta na blagajni iz opcije "Ponovljivi recepti" klikom na gumb "Promijeni" (vidi sliku). Klikom na "Promijeni" program omogućuje promijenu broja izdavanja.


ISTEK PONOVLJIVOG RECEPTA

PONIŠTAVANJE PONOVLJIVOG RECEPTA

Ponovljive recepte možete poništiti u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponovljivi

Recepti kojima je istekla terapija poništite tako da postavite filter " Samo s isteklom terapijom ", a zatim otvorite ponovljivih recepata i u polje ukupni broj ponavljanja upišete broj zadnjeg ponavljanja.

...

Ako u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponovljivi kliknite na gumb " Istekla ponavljanja " program će prikazati sve ponovljive recepte kojima je od prvog izdavanja prošlo više od 195 dana. Za poništavanje prvo označite prikazane recete, a zatim pritisnite na "U redu"

FAKTURIRANJE
Ponovljivi recepti fakturiraju se kao i ostali recepti. Tiskanica ponovljivog recepta šalje se kao prilog prvoj fakturi (nakon prvog izdavanja lijeka).

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082